Câu 7. Trình bày quan điểm về những đặc trưng bản chất về bước đi và biện pháp xây dựng cnxh của HCM

7.1K 7 5

Câu 7. Trình bày quan điểm về những đặc trưng bản chất về bước đi và biện pháp xây dựng cnxh của HCM. Đảng ta đã vận dụng những quan điểm đó vào công cuộc đổi mới hiện nay như thế nào?

Đặc trưng bản chất.

* Bản chất của CNXH được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- Lênin

luận giải qua một một số đặc trưng cơ bản sau:

- Xoá bỏ từng bước chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ sở hữu công cộng để giải phóng cho sức sản xuất xã hội phát triển.

- Có một nền đại công nghiệp cơ khí với trình độ khoa học và công nghệ hiện đại có khả năng cải tạo nông nghiệp, tạo ra năng suất lao động cao hơn CNTB.

- Thực hiện sản xuất có kế hoạch, tiến tới xoá bỏ sản xuất hàng hoá trao đổi tiền tệ.

- Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động, thể hịên sự công bằng và bình đẳng về lao động và hưởng thụ.

- Khắc phục dần sự khác biệt giữa các giai cấp, giữa nông thôn và thành thị, giữa lao động trí óc và lao động chân tay, tiến tới một xã hội tương đối thuần nhất về giai cấp.

- Giải phóng con người khỏi mọi ách áp bức, bóc lột, nâng cao trình độ tư tưởng văn hoá cho nhân dân, tạo điều kiện cho con người tận lực phát triển mọi khả năng sẵn có của mình.

- Sau khi đã đạt được những điều nói trên, khi giai cấp không còn nữa thì chức năng chính trị của nhà nước sẽ dần dần tiêu vong.

Tiếp thu sáng tạo tư tưởng của các bậc thầy của giai câp vô sản thế giới, HCM trong những thời điểm khác nhau, đã nêu lên quan niệm của mình về đặc trung bản chất của CNXH:

- CNXH là một chế độ xã hội do nhân dân làm chủ, Nhà nước phải huy động được tính tích cực và sáng tạo của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng CNXH.

- CNXH có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu.

- CNXH là một xã hội phát triển cao về văn hoá, đạo đức, con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, có cuộc sống vật chất và tinh thần phong phú, được tạo điều kiện để phát triển hết khả năng của mình.

- CNXH là một xã hội công bằng và hợp lý.

- CNXH là một công trình tập thể của nhân dân, do nhân dân tự xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tóm lại, theo HCM, CNXH là một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, nhân đạo, đạo đức văn minh, một chế độ xã hội ưu việt nhất trong lịch sử, phản ánh được khát vọnh tha thiết của loài người.

•Bước đi và biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Để XD bước đi và biện pháp xdcnxh phù hợp với VN HCM đề ra 2 nguyên tắc có tính chất phương pháp luận.

1 là xd cnxh là một hiện tượng phổ biến mang tính quốc tế cần quán triệt các nguyên lý cơ bản của CN Máclenin về xây dựng chế độ mới, có thể tham khảo học tập kinh nghiệm của các nước anh em.

2 là xác định điều kiện thực tế, đặc điểm dân tộc nhu cầu và khả năng thực tế, của nhân dân.

* Vận dụng của đảng trong công cuộc đổi mới hiện nay. Công cuộc đổi mới do đang lãnh đạo đã đạt được những thành tựu quan trọng tạo thế và lực cho con đường phát triẻn cnxh ở nước ta. Nhưng bên cạnh đó gặp không ít những kho khăn, thách thức, trên cả bình diện quốc tế cũng như từ các điều kiện thực tế trong nước tạo nên. Trong bối cảnh đó, vận dụng tự tưởng HCM và cnxh và con đường quá độ lên cnxh. Đảng ta tập trung giải quyết những vấn đề quan trong nhất.

- Giữ vững mục tiêu cnxh

- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tất cả các nguồn lực, trước hết là nội lực để thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

- Kết hợp sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại

- Chăm lo xdựng đảng vững mạnh làm trong sạch bộ máy nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu bao cấp, tham nhũng lãng phí, thực hiện cần kiệm liêm chính xdựng cnxh.

Câu 7. Trình bày quan điểm về những đặc trưng bản chất về bước đi và biện pháp xây dựng cnxh của HCMĐọc truyện này MIỄN PHÍ!