17.Mối quan hệ giữa rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát

13K 1 3

- Rủi ro luôn tồn tại trong quá trình kiểm toán khi KTV lập kế hoạch kiểm toán kém và thực hiện thiếu thận trọng. Nhưng nếu KTV phân tích và  kiểm soát rủi ro một cách nghiêm túc, KTV có thể đánh giá được mức độ rủi ro và quyết định phải làm gì để giảm thiểu tối đa rủi ro cho dự án. Ngoài ra, phân tích rủi ro còn giúp KTV quyết định sử dụng phương pháp kiểm toán thích hợp để có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả

- Rủi ro tiềm tàng và rủ ro kiểm soát là 2 loại rủi ro tồn tại độc lập và khách quan. Kiểm toán viên không tạo ra và cũng không thể kiểm soát được chúng, Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát có mức độ lớn hay nhỏ tùy thuộc rất lớn vào ngành nghề kinh doanh cũng như môi trường pháp lí mà DN đang hoạt động. Không những thế 2 loại rủi ro này còn phụ thuộc vào bản chất của các số dư tài khoản và nghiệp vụ kinh tế đặc thù tương ứng với ngành nghề kinh doanh của DN

*Rủi ro tiềm tàng:

- Rủi ro tiềm tàng là những sai sót vượt quá giới hạn cho phép, tồn tại ngay trong chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường quản lí của doanh nghiệp, cũng như trong các số dư tài khoản. RRTT tồn tại độc lập với các thông tin tài chính, bất kể doanh nghiệp có tiến hành kiểm toán hay không. Kiểm toán viên có thể nhận thức và áp dụng phương pháp kiểm tra chi tiết khoa học để hạn chế RRTT đến mức có thể chấp nhận được, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn RRTT.

- Khi lập chương trình kiểm toán, kiểm toán viên phải xác định cụ thể mức độ rủi ro tiềm tàng cho các số d­ư hoặc loại nghiệp vụ quan trọng đến từng cơ sở dẫn liệu. Trường hợp không thể xác định được thì kiểm toán viên phải giả định rằng rủi ro tiềm tàng là cao cho cơ sở dẫn liệu đó. Căn cứ vào mức độ đánh giá rủi ro tiềm tàng để dự kiến các công việc, thủ tục kiểm toán sẽ được thực hiện cho các nghiệp vụ, các khoản mục trọng yếu trên báo cáo tài chính hoặc các nghiệp vụ, các khoản mục mà kiểm toán viên cho là có rủi ro tiềm tàng cao

*Rủi ro kiểm soát:

- Rủi ro kiểm soát là những sai sót trong từng nghiệp vụ, từng khoản mục trong báo cáo tài chính khi tính riêng rẽ hoặc tính gộp mà trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên và công ty kiểm toán không phát hiện được

- Để tránh được rủi ro kiểm soát,KTV cần phải biết về hệ thống kế toán và thực hiện công việc kế toán để xác định các loại nghiệp vụ kinh tế chủ yếu và nguôn gốc của nó,về công tác tổ chức bộ máy kế toán,quy trình kế toán từ hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản kế toán,sổ kế toán cho đến khi lập hệ thống BCTC.Bên cạnh đó,KTV cần đánh giá năng lực,kinh nghiệm cũng như tính liêm khiết của kế toán trường và các nhân viên bộ phận kế toán.

17.Mối quan hệ giữa rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soátĐọc truyện này MIỄN PHÍ!