câu 4:mục tiêu,mục đích gd

20K 12 0

Câu 4:mục đích,mục tiêu gd:

Mục đích gd là mong muốn,là dự kiến về kết quả cuối cùng cần đạt được của 1 quá trình gd nhất định.

mục tiêu gd là mong muốn,là dự kiến về kq cuối cùng cần đạt được của 1 quá trình gd trong 1 thgian nhất định.

mục đích,mục tiêu gd mang tính lí tưởng,cái mà con ng đang hướng tới,đang phấn đấu để đạt được.nó có tác dụng định hướng hỉ đạo toàn bộ quá trình gd trong 1 giai đoạn lịch sử nhất định.từ mục đích,mục tiêu giáo dục giúp các nhà gd xác định nội dung,pp,ptien,cách thức..giáo dục phù hợp.Mục đích giáo dục cũng là cơ sở để nhà gd đánh giá chất lượng ,hiệu quả của qtgd khi đối chiếu,so sánh giữa kết quả đạt được với mục đích,mục tiêu giáo dục.

vẽ bảng so sánh: mục đích:1-có tính định hướng,lí tưởng 2-thời gian thực hiện dài 3-tính rộng lớn khái quát của vấn đề 4-ko thể đo được kết quả 5 cấu trúc phức tạp,đơợc tạo thành do nhiều mục tiêu kết hợp lại.

mục tiêu:1-có tính cụ thể với hành động và phương tiện xác định 2-thời gian thực hiện ngắn xác định 3-tính xác định của vấn đề 4-kết quả có thể đo được 5-là 1 bộ phận của mục đích .

+Mục đích của gd VN:

-mục đích hệ thống:"là kq dự kiến mà hệ thống giáo dục quốc dân cần đạt được sau 1 giai đoạn nhất định".

mục đích hệ thống giáo dục quốc dân VN được quy định tại điều 35 Hiến pháp nước CHXHCN VN 1992."..Nhà nước phát triển gd nhằm nâng cao dân trí,đào tạo nhân lực,bồi dưỡng nhân tài".Và tại Nghị quyết lần 2 BCH trung ương Đảng khóa VIII "Phát triển gd-đào tạo gắn với nhu cầu phất triển kinh tế xã hội,những tiến bộ công nghệ củng cố quốc phòng an ninh.Coi trọng cả 3 mặt:mở rộng quy mô,nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả".

+Nâng cao dân trí: mục đích ptrien gd nhằm nâng cao trình độ hiểu biết của ng dân trên các lĩnh vực văn hóa,đạo đức ,pháp luật,thẩm mĩ.Trình độ dân trí là kq tổng hợp của nhiều lĩnh vực giáo dục,gd gđình,gd nhà trường,gd xh.tuy nhiên,xét đến cùng thì việc giáo dục nhà trường trong hệ thống gd quốc dân vẫn giữ vai trò nòng cốt

+đào tạo nhân lực:gd chuẩn bị và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao,đáp ứng yêu cầu cho sự phtrien đất nước trên các lĩnh vực. trong đó các trường chuyên nghiệp,cao đẳng và đại học là đào tạo trực tiếp nhất.GD phải đào tạo ra đội ngũ lao động có phẩm chất tốt,có bản lĩnh tự tìm kiếm việc làm,có kĩ thuaantj,có trình độ chuyên môn cao,năng động,sáng tạo,nhạy bén tiếp cận với sự phtrien của khoa học công nghệ,...Bên cạnh đó,gd cần xem xét sự cân đối giữa đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.Tránh tình trạng thừa thầy thiếu thợ,người được đào tạo làm việc ko đúng chuyên ngành được đầo tạo...

+Bồi dưỡng nhân tài:Chúng ta biết rằng:"hiền tài là nguyên khí của quốc gia,nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh,rồi lên cao,nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp"(trích bài kí Đề danh tiến sĩ-Thân Nhân Trung).Gd còn có mục đích phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.Muốn phát hiện được nhân tài cho đất nước giáo dục phải được cho phổ cập rộng rãi ở mọi vùng miền trên đất nước và thông qua cơ chế sàng lọc lựa chọn(qua thi cử..).

quá trình phát hiện và bồi dưỡng nhân tài luôn phải đi đôi với việc sử dụng vafddaix ngộ nhân tài hợp lí,tạo đk thuân lợi cho họ làm việc,tiếp thu khoa học công nghệ hiện đại của các nước trên thế giới,phát huy mọi tiềm năng,năng lực,cống hiến cho đất nước.Hạn chế hiện tượng "chảy máu chất xám",đồng thời có chính sách thu hút nhân tài ở các nước khác,các nhà khoa học,đội ngũ trí thức ng VN ở nước ngoài về làm việc phục vụ cho phtrien đất nước.

-Mục đích nhân cách:

+mục đích nhân cáh cá nhân:là mô hình con ng mà mỗi cá nhân cần phấn đấu đạt được.

+mục đích nhân cách xh:là mô hình con ng mà xh cần đào tạo.

Mục đích nhân cách gd VN trong giai đoạn hiện nay:

Trong các giai đoạn khác nhau,nền gd VN luôn coi trọng việc đào tạo con ng phtrien toàn diện,có đức,có tài.Hiện nay mục đích đó được thể hiện cụ thể là:"...xây dựng những con ng và thế hệ thiết tha,gắn bó với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,có đạo đức trong sángcos ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ tổ quốc;công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước;giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc,có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại;phát huy tiềm năng của dân tộc và con ng VN,có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân,làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại,có tư duy sáng tạo,có kĩ năng thực hành giỏi,có tác phong công nghiệp,có tính tổ chức kỉ luật,có sức khỏe,là những ng thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên" như lời căn dặn của Bác Hồ".(trích Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 BCH TW khóa VIII. Nxb Chính trị Quốc gia 1997).

Trong điều 2-Luật Giáo dục sửa đổi 2005 cũng chỉ rõ:"..đào tạo con ng VN phtrien toàn diện,có đạo đức ,tri thức,sức khỏe,thẩm mỹ và nghề nghiệp,trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và cnxh;hình thành và bồi dưỡng nhân cách,phẩm chất và năng lực của công dân;đào tạo những ng lao động có nghề,năng động và sáng tạo,có niềm tự hào dân tộc,có đạo đức,có ý chí vươn lên góp phần làm cho dân giàu nước mạnh,đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo về Tổ quốc."

câu 4:mục tiêu,mục đích gdĐọc truyện này MIỄN PHÍ!