Câu 3:sự hình thành và phát triển nhân cách

45.1K 44 6

Câu 3:gd và sự phát triển nhân cách:

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và ftrien nhân cách và vai trò: bẩm sinh di truyền,hoàn cảnh sống,giáo dục,hoạt động cá nhân

1.bẩm sinh di truyền:

a/kn: di  truyền là  sự tái tạo ở trẻ em những thuộc tính sinh học có ở cha mẹ,là sự truyền lại từ cha mẹ đến con cái những đặc điểm và những phẩm chất nhất định đã được ghi lại trong hệ thống gen; bẩm sinh là những đặc tính sinh học có ngay từ khi trẻ mới sinh ra

b/vai trò: di truyền tạo tiền đề quan trọng cho sự hình thành và ftrien nhân cách của con người,thể hiện như sau:

-con người là 1 bộ phận của tự nhiên,khi sinh ra đã được tiếp nhận vốn sinh học nhất định được ghi lại dưới hình thức chương trình di truyền những sức mạnh bên trong cơ thể ,tồn tại dưới dạng những tư chất và những năng lực. chương trình mang tính di truyền này trước hết đảm bảo cho loài người tiếp tục tồn tại,đồng thời làm ftrien những hệ giúp cơ thể con ng thích ứng với các biến đổi của các điều kiện tồn tại của mình,tạo khả năng cho con ng hoạt động có hiệu quả trong 1 số lĩnh vực nhất định

-tuy nhiên,những nhân tố bẩm sinh di truyền mặc dù có vai trò quan trọng trong sự ftrien nhân cách nhưng những tính chất được di truyền chỉ đặc trưng cho những lĩnh ực hoạt động hết sức rộng rãi,bao quát,chúng không định hướng vào 1 lĩnh vực hoạt động hay sáng tạo cụ thể nào.việc định hướng này là do những điều kiện lịch sử-xhoi và do trình độ ftrien của loại hình hoạt động lao động,nghệ thuật,khoa học nhất định,đặc biệt là do tính tích cực hoạt động của cá nhân

c/kết luận sư phạm:

 -các nhà gd nên qtam đúng mức đến sức sống vốn có trong bản chất tự nhiên của con ng,cần sớm xác định tính chất và phương hướng của những sức sống đó dưới dạng những tư chất để chăm sóc,khai thác,phát huy kịp thời nhằm ftrien tài năng của trẻ. nếu xem nhẹ yếu tố bẩm sinh,di truyền thì chúng ta đã bỏ qua 1 tiền đề quan trọng cho sự hình thành và ftrien tâm lý; nếu đánh giá quá cao yếu tố bẩm sinh,di truyền sẽ dẫn tới sai lầm về mặt nhận thức,phủ nhận khả năng biến đổi bản chất của con ng,phủ định vai trò gd và tự gd.

-nhận thức đúng đắn vai trò của yếu tố di truyền bầm sinh đối với sự hình thành và ftrien nhân cách để có thái độ đúng đắn trước những học thuyết sai lầm như thuyết định mệnh do di truyền,thuyết sinh học hóa gd hoặc những chính sách gd không đúng đắn.

2.hoàn cảnh sống(yếu tố môi trường):

a/kniem:

môi trường là hệ thống các hoàn cảnh bên ngoài,các đkiên tự nhiên và xhoi xung quanh cần thiết cho hoạt động sống và ftrien của con ng.

có các loại môi trường:

-môi trường tự nhiên:bao gồm các đk tự nhiên-hệ sinh thái phục vụ cho hoạt động học tập,lao động sản xuất,rèn luyện thể chất và vui chơi giải trí của con ng

-môi trường xhoi:bao gồm môi trường chính trị,môi trường sản xuất-kinh tế,môi trường sinh hoạt xhoi và môi trường văn hóa

Câu 3:sự hình thành và phát triển nhân cáchĐọc truyện này MIỄN PHÍ!