❌Contest Entry| Chaos in Colors IV

38 2 0
                         

Para maiba naman, ginawa ko siyang parang drawing. Teka,  tinatamad pa ako. Saka ko na lang ito ieedit.

crissuria💙

S : A Graphic RandomnessWhere stories live. Discover now