Chapter 9.1

7K 235 5

Chapter 9.1

Mainit ang ulo ni Nathan ng mapag-alaman na umuwi na ng Pilipinas si Maureen. Ang ayos niyang nakipag-usap sa mga magulang nito at nagkasundo pa nga sila na papatunayan niya sa mga ito na mahal niya si Maureen ngunit ngayon ang pakiramdam niya ay pinaglaruan siya ng mag-asawang Saavedra. Dahil sa inis ay naibato niya ang hawak na ballpen, tamang-tama naman ang pagbukas ng pinto.


"Sir, ma'am Margarette is in line 1." Nahintakutang pahayag ni Helen bago nagmamadalinh nagpaalam. Kapag ganitong mainit ang ulo ng binata ay takot ang lahat ng empleyado ng Blue Harbor na istorbohin ito.


Nang marinig ang sinabi ng sekretarya ay dali-dali niyang dinampot ang telepono. Umaasa siya na may maibabalita ito tungkol kay Maureen.


"Kuya, kumusta ang kumpanya?" Bungad ni Margarette sa kapatid.


"Alam mo bang umuwi ng Pilipinas si Maureen? Nagkausap na ba kayo?"' Tila hindi narinig ni Nathan ang pangungumusta ng kapatid.


"Hindi pa niya ako tinatawagan pero siguradong magkikita kami dahil may mga pinadala akong importanteng papeles sa kanya."


"That's good! Just let me know kung saan siya nakatira diyan." Nabuhayan ng loob si Nathan. Wala siyang pakialam kahit may boyfriend na ito basta sisiguruhin niya na mapapasakanya ang dalaga. Kahit na anong paraan ay gagawin niya."Kuya, may nangyari ba diyan na hindi ko alam?" Nagdududang tanong ni Margarette. Naninibago siya sa ikinikilos ng kapatid, parang masyado itong nag-aalala sa kanyang assistant."Don't forget my instructions Margarette. Kapag tinawagan ka ni Maureen agad mo akong balitaan." Mariing bilin ni Nathan bago tinapos ang usapan. Pagkababang- pagkababa ng telepono ay siya namang tunog ng kanyang cellphone, agad niyang sinagot ito ng makita ang pangalan ng ina sa screen.


"Nathaniel! Ano itong ipinagkakalat ni Farah? Ikakasal na raw kayo next month?" Galit na galit si Marian sa kabilang linya.


"Mommy, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na huwag kayong nagpapaniwala sa tsismis." Pagpapakalma niya sa ina.


"Buong Pilipinas alam na ang tungkol dito samantalang na akong ina mo ay hindi mo sinabihan." Muling turan ni Marian.


Naiiling si Nathan habang nakikinig sa ina. Parang nakikita niya na namumula na ang buong mukha nito sa galit. "Mom, calm down okay.... Magpapakasal ako pero hindi kay Farah and I am sure you will love my future wife." Makahulugan niyang pahayag.


"Siguruhin mo lang na totoo iyang sinasabi mo Nathaniel, dahil hind ako makapaniwala na may papatol sa iyong matinong babae hangga't hindi ka nagbabago." Pananalampak ni Marian sa anak.


Napahalakhak na lamang si Nathan sa sinabi ng ina bago nagpaalam dito na may aasikasuhin pa siyang kliyente. Matapos makipag-usap sa ina ay nagmamadali siyang lumabas ng opisina hindi pwedeng iasa na lamang niya sa kapatid ang tungkol kay Maureen. Halos paliparin niya ang nanyang kotse para agad na makarating sa maliit na grocery store ni Mr. Saavedra.


"Ano na naman ang kailangan mo?" Nakasinghal na bungad ni Rodrigo sa hindi inaasahang bisita.


"Gusto ko po sanang kunin ang address ni Maureen sa Pilipinas." Ito lang ang paraan na alam ni Nathan dahil hindi siya agad makakasunod sa dalaga dahil may mga tinatapos pa siyang transaksiyon na hindi niya pwedeng ipawalang bahala.


Napabuntong hininga ang matanda bago inaya ang binata sa loob ng maliit niyang opisina. "Maupo ka muna." Sabay abot sa isang basong tubig kay Nathan. Kahit naman naiinis siya sa binata ay hindi niya kaya itong bastusin kung maayos naman ang pakikitungo sa kanya.


"Akala ko po nagkaintindihan na tayo noong huli tayong mag-usap? Bakit pa ninyo pinayagang makipagkita si Maureen sa boyfriend niya?" May halong panunumbat ng muling magsalita si Nathan.


Nagulat si Rodrigo sa narinig dahil nasisiguro niya na walang nobyo ang anak at ang tanging dahilan lamang ng pagbabalik nito sa Pilipinas ay upang may makatuwang si Felisa sa sisimulang negosyo.  "I assure you Nathan na babalik din agad dito si Maureen. May mga mahalagang bagay lang siyang dapat ayusin." Hindi na niya tinama ang sinabi ng binata. Hahayaan na lamang niya kung ito ang iniisip nitong dahilan sa pagdalaw ng anak sa Pilipinas.


"I can't just sit here while waiting for her. Paano na lang kung hindi na siya payagan ng boyfriend niya na umuwi rito." Iniisip pa lamang niya ito ay parang may malaking kamao ng nakasakmal sa dibdib niya. Hindi siya makakapayag na mapunta sa ibang lalaki si Maureen. Ilang taon niyang hinintay ang pagkakataong ito.


Lihim na pinag-aralan ninRodrigo ang nga ikinikilos ng kaharap bago nakapagdesisyon. "I'll give the address of her aunt in Palawan but promise me one thing....don't hurt my dauhgter. Wala akong ibang hihinging kapalit basta mamahalin mo lang si Maureen." May halong pakiusap na rin ang tinig ni Rodrigo.


Biglang natigilan si Nathan sa timbre ng pananalita ng matanda. Naguguluhan siya dahil hindi niya alam kung ano ang itutugon niya rito. Ang tanging alam niya ay gusto niyang mapasakanya si Maureen pero hindi siya sigurado kung kaya nga ba niyang mahalin ito. "Huwag po kayong mag-alala hindi ko sasaktan ang anak ninyo." Wala sa loob na naisagot ba lamang niya.


"I'll trust your word young man. Huwag mong sisirain ang tiwala ko sa'yo." Sabay abot ni Rodrigo ng kapirasong papel kung saan nakasulat ang address ng anak sa Pilipinas.

-----------------------------------------

Deal with the MillionaireWhere stories live. Discover now