học thuyết Ricardo

11.6K 3 8

V- HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA DAVID RICARDO (1772-1823).

1. Sơ lược tiểu sử:

Ông xuất thân từ giai cấp tư sản, năm 12 tuổi vào trường trung học thương nghiệp

hai năm. Ông có địa vị quan trọng trong sở Giao dịch châu Âu, là môït trong những người

giàu có nhất nước Anh lúc bấy giờ. Rất ham mê nghiên cứu khoa học, đặc biệt là môn kinh

tế chính trị. Từ năm 1809 đến năm 1816 cho in nhiều tác phẩm và tới 1817 nổi tiếng với tác

phẩm "Những nguyên lý của kinh tế chính trị và thuế khóa".

2. Thế giới quan, phương pháp luận:

Thế giới quan có tính chất duy vật, máy móc, xa rời quan điểm lịch sử, nhưng dựa

trên quan điểm sản xuất của chủ nghĩa tư do tư sản.

Phương pháp của ông có tính chất siêu hình, nhưng ông lại sử dụng khá rộng rãi

phương pháp trừu tượng hóa khoa học để phân tích các hiện tượng kinh tế, quá trình kinh tế

cho nên trong sự phân tích bản thân nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, David Ricardo đã chiếm

địa vị quan trọng.

3. Vị trí, vai trò:

Do sống trong thời kỳ cách mạng công nghiệp kết thúc và chủ nghĩa tư bản giành

thắng lợi hoàn toàn đối với phương thức sản xuất cu,õ nhờ sự xuất hiện của đại công nghiệp

cơ khí nên khi kế tục A.Smith, David Ricardo đã đưa học thuyết kinh tế chính trị tư sản cổ

điển đạt đỉnh cao nhất của nó. Ở đỉnh cao này, Ricardo đã bảo vệ chủ nghĩa tư bản, nhưng

không xuyên tạc, mỵ dân vì tin vào tính ưu việt của chủ nghĩa tư bản, do vậy ông đã không

ngại bóc trần những xấu xa trong xã hội tư bản chủ nghĩa, nhờ đó từ học thuyết kinh tế của

ông về sau người ta đã rút ra những kết luận xã hội chủ nghĩa.

4. Nội dung lý luận kinh tế chủ yếu:

a) Lý luận giá trị - lao động:

Kế thừa và phát triển học thuyết giá trị lao động của Smith, phân biệt khá rõ ràng giá

trị, giá trị trao đổi, giá trị sử dụng. Ông cho rằng có hai nhân tố quyết định giá trị trao đổi: giá trị sử dụng, hay tính chất

khan hiếm và số lượng lao động cần thiết để sản xuất ra vật phẩm. Nhưng thước đo giá trị

trao đổi là giá trị và "giá trị do số lượng tương đối của lao động cần thiết để sản xuất ra

hàng hóa đó quy định". Ở đây, Ricardo đã loại bỏ tính chất hai mặt trong định nghĩa giá trị

của Adam Smith để khẳng định rằng giá trị của hàng hóa là do hao phí lao động xã hội cần

thiết quyết định, nhưng ông lại sai lầm khi cho rằng "lao động trong điều kiện xấu nhất là

lao động xã hội". Và một thiếu xót nữa của ông là ông đã giải thích giá trị một cách siêu

học thuyết RicardoĐọc truyện này MIỄN PHÍ!