chien luoc dien bien hoa binh

5K 0 1

I. Chiến lược diễn biến hòa bình

- 4 nguy cơ mất nước :

+ tụt hậu

+ chệch hướng

+ diễn biến hòa bình

+ tham nhũng

1. sự hình thành và phát triển của chiến lược "hòa bình"

a. k/n : là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ trước hết là các nước XHCN từ bên trong bằng các biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các tổ chức phản động

- sử dụng mọi thủ đoạn về KT-CT-VH-XH -TƯ TƯỞNG - ĐỐI NGOẠI để phá hoại từ bên trong.

- kích động các mâu thuẫn trong xh tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do dân chủ nhân quyền ,tôn giáo sắc tộc .

- khuyến khích tư nhân hóa về kinh tế ,đa nguyên vè chính trị.

- Từng bước làm phai nhạt mục tiêu ,lý tưởng XHCN ở một bộ phận lớp trẻ sv ,khích lệ lối sống tư sản.

- Triệt để khai thác lợi dụng sai sót của đảng và nhà nước tạo sức ép buộc nhà nước chuyển hóa thay đổi đường lối chính trị , nhường quyền lãnh đạo cho lực lượng đối lập.

b. sự hình thành và phát triển của chiến lược " diễn biến hòa bình"

- ra đời cuối 50 đầu 60

c. bạo loạn lât đổ ?

- hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức do lực lượng phản động hay ly khai đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài tiến hành bạo động gây rối loạn chính quyền ở địa phương hay TW là một thủ đoạn của chiến lược diễn biến hòa bình.

2. âm mưu và thủ đoạn của chiến lược diễn biến hòa bình đối với cm việt nam.

a. âm mưu :

- mục tiêu chống phá của CNĐQ và các thế lực thù địch với cm việt nam trong chiến lược diễn biến hòa bình là nhằm xóa bỏ chế vai trò lãnh đạo của ĐCS , chế độ XHCN và lái nước ta theo con đường của TBCN ,lệ thuộc vào ĐQ.

b. Thủ đoạn :

 phá hoại về kinh tế :

- mục tiêu : chuyển nền kinh tế thị trường đinh hướng XHCN đi theo KTTT định hướng TBCN.

- Khuyến khích thành phần KT tư nhân phát triển từ đó làm mất vai trò chủ đạo của thành phần KT nhà nước .

+ lợi dụng sự giúp đỡ ,viện trợ ,đầu tư ,chuyển giao công nghệ cho VN để gây ra sức ép về chính trị và từng bước chuyển hóa VN theo con đường TBCN.

 Phá hoại về chính trị

- Kích động và thực hiện chế độ đa nguyên về ctrị đa đảng về xh . Tự do hóa đời sống xh , từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng csản và chế đô XHCN ở VN.

- Tập hợp và nuôi dưỡng các tổ chức ,phần tử phản động chống đối trong và ngoài nước . lợi dụng các vấn đề dân chủ ,nhân quyền , tôn giáo, ,để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc , giữa nhân dân với đảng , mất vai trò lãnh đạo của đảng. tận dụng những sơ hở ,sai lầm của đảng ,chính sách của nhà nước ta để can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự ,lật đổ chế độ XHCNVN.

 Phá hoại về tư tưởng văn hóa

- thực hiện nhiều hoạt động nhằm xóa bỏ CN MAC-LENIN và tư tưởng HCM .

- ra sức tuyên truyền tư tưởng ,tư sản vào tầng lớp nhân dân làm phai mờ nền kinh văn hóa tiên tiến dân tộc .

- gieo rắc văn hóa đồ trụy nhằm chuyển đổi văn hóa VN thành thuộc địa VH ĐQ.

4 lợi dụng trong vấn đề tôn giáo dân tộc

- lợi dụng khó khăn ở đồng bào ít người trình độ dân trí thấp để kích động tư tưởng đồi li khai và tự quyết dân tộc

- chính sách tự do tín ngưỡng của đảng, của nhà nước ta để truyền đạo trái phép nhằm mưu đồ tôn giáo hóa dân tộc gây mất ổn định dân tộc xh làm chệch hướng xhcn

5 về an ninh quốc phòng

- lợi dụng xu thế mở cửa ,hội nhập các thế lực thù địch tăng cường hoạt động tình báo ,thu thập bí mật quốc gia

- thực hiện chính sách chui sâu leo cao ,càng sâu càng cao càng tốt nâng cao hoạt động gián điệp

- kích động phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng đối với lượng vũ trang trong quốc phòng an ninh .chủ chương vô hiệu hóa sự lãnh đạo phi chính trị để cho lực lượng này rời mục tiêu chiến đấu

6 phá hoại trên lĩnh vực ngoại giao đối ngoại

chien luoc dien bien hoa binhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!