7.Thế nào là vốn lưu động? Chúng gồm những thành phần nào?

24.7K 1 1

7.Thế nào là vốn lưu động? Chúng gồm những thành phần nào?

- Vốn lưu động : là toàn bộ các tài sản lưu động tồn tại dưới các hình thức khác nhau như: thể hiện bằng tiền;bằng các đối tượng lao động ở dạng vật chất(nvlxd,kết cấu bán thành phẩm xd...)được sử dụng để lưu chuyển trong quá trình sxkdxd.Trong đó tài sản lưu động là các đối tượng ld tồn tại ở dạng vật chất có đặc điểm là sau mỗi chu kỳ sxkd thì hình thái vật chất của chúng biến đổi thành spxd và toàn bộ giá trị của chúng chuyển thành giá trị sp mới sx ra.

-Thành phần:

a.Vốn lưu động trong sx:

-Nằm trong khâu dự trữ sx : bao gồm toàn bộ NVL,năng lượng,các cấu kiện xd,các phụ tùng thay thế,công cụ dụng cụ nhỏ nằm trong kho bãi DN

-Các đối tượng nằm trong qtr sx,xây lắp:

+ Bao gồm gtri kluong xây lắp dở dang:là kluong hoàn thành hoặc đang thực hiện nhưng chưa bàn gian cho CDT

+ Các chi phí chờ phân bổ: các chi phi bo ra 1 lần nhưng phải phân bổ vào giá thành xây lắp theo từng phần vì chúng có liên quan ko những đến kluong hiện tại mà còn kluong tương lai ( chi phí quảng cáo)

b.Vốn lưu thông:

-Vốn nằm trong thanh toán với bên giao thầu: gtri kluong công tác bàn giao nhưng chưa được thanh toán

-Vốn tiền tệ là khoản tiền vủa DN nằm trong các ngân quỹ,tài khoản

7.Thế nào là vốn lưu động? Chúng gồm những thành phần nào?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!