Giá dự thầu

1.7K 0 0

Giá dự thầu là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu thuộc hồ sơ dự thầu. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì giá dự thầu là giá sau giảm giá.

Giá dự thầu Đọc truyện này MIỄN PHÍ!