ưu nhược điểm các pp tra luong trong xd

1.6K 0 0

Uu nhuoc diem cac pp tra luong trong ld

1. tien luong theo tgian

La hinh thuc tra luong cho ng ld dua vao tgian ld va muc luong quy dinh cho mot dvi tgian phu hop voi ngach bac luong cua ng ld do

Cong thuc tinh luong: Ltg = Ttt x L

Trong do Ttt la tgian lam vc thuc te dung de tinh luong (thang, ngay, gio)

L la tien luong cho mot don vi tgian dung de tinh luong (dong/thang, dong/ngay)

Uu diem

O mot muc do nhat dinh tien luong tinh theo tgian phan anh chat luong ld, so luong ld va trinh do nghe nghiep ng ld

Nhuoc diem

Tien luong ko co moi qhe truc tiep voi ket qua ld va chat luong cong viec hoan thanh do do vai tro khich thich tang NSLD bi han che

2. Hinh thuc tien luong theo spham : la hinh thuc tra luong cho ng ld can cu vao so luong spham ma ho sang tao ra va don gia tien luong tinh cho 1 dvi sp. Don gia tien luong xac dinh can cu vao muc luong tinh cho 1 dvi tgian va dinh muc nang suat tinh theo spham cho 1dvi tgian do cua cung 1 loai cong viec

CT: Lsp = Ltt x Dg

Trong do Ltt la so san pham thuc te hoan thanh da dc nghiem thu

Dg la don gia cho 1dvi san pham

Uu diem

Thuc hien tot hon nguyen tac phan phoi theo ld; khuyen khich ng ld tang nang suat ld trinh do tay nghe, su dung co hieu qua may moc thiet bi va tgian lam viec, thuc day viec cai tien sx, to chuc ld o cong truong, thuc day cong tac kien toan dinh muc thong ke, ke toan kiem tra chat luong sx, ket hop hai hoa cac loi ich nha nuoc, tap the va ng ldong

Nhc diem

Thuong gay ra tam ly chay theo so luong sp ma it quan tam den chat luong vas u dang tiet kiem vat tu

ưu nhược điểm các pp tra luong trong xdĐọc truyện này MIỄN PHÍ!