CONG NGHIEP HOA hien dai hoa 2

Bắt đầu từ đầu

Co so vat chat - ky thuat cua CNXH la nen dai cong nghiep hien dai, co co cau kinh te hop ly, co trinh do xa hoi hoa cao dua tren trinh do khoa hoc - cong nghe hien dai duoc hinh thanh mot cach co ke hoach va thong tri trong toan bo nen kinh te quoc dan.

- Vi vay, tu CNTB hay tu nhung phuong thuc san xuat truoc chu nghia tu ban qua do len CNXH thi viec xay dung co so vat chat ky thuat cho CNXH la mot tat yeu khach quan, mot quy luat kinh te mang tinh pho bien va duoc thuc hien thong qua cong nghiep hoa - hien dai hoa.

-Do do: doi voi cac nuoc qua do tu CNTB len CNXH du da co cong nghiep, co co so vat chat ky thuat nhung do chi la tien de vat chat chu chua phai la co so vat chat - ky thuat cua CNXH. Ma muon co co so vat chat - ky thuat cua CNXH cac nuoc nay phai:

+ Tien hanh cach mang XHCN ve quan he san xuat

+ Tiep thu, van dung phat trien cao hon nhung thanh tuu khoa hoc- cong nghe vao san xuat

+ Hinh thanh co cau kinh te moi XHCN co trinh do cao va co to chuc( co ke hoach, to chuc sap xep lai nen dai cong nghiep tu ban mot cach hop ly co hieu qua)

Chinh vi le do doi voi cac nuoc co nen kinh te kem phat trien qua do len CNXH nhu nuoc ta thi viec xay dung co so vat chat ky thuat cho CNXH phai thuc hien tu dau, tu khong den co, tu goc den ngon, thong qua cong nghiep hoa, hien dai hoa. Cho nen CNH- HDH la tat yeu khach quan, la mot viec lam duong nhien doi voi nuoc ta. Moi buoc tien cua qua trinh CNH, HDH la mot buoc tang cuong co so vat chat ky thuat cho CNXH phat trien manh me luc luong san xuat gop phan hoan thien quan he san xuat XHCN

2. Tac dung cua cong nghiep hoa- hien dai hoa

Thuc hien dung dan qua trinh cong nghiep hoa , hien dai hoa se co tac dung to lon ve nhieu mat trong su phat trien kinh te - xa hoi cua dat nuoc.

- Tao dieu kien thay doi ve chat nen san xuat xa hoi, tang nang suat lao dong,tang suc che ngu cua con nguoi doi voi thien nhien, tang truong va phat trien kinh te ; on dinh tinh hinh kinh te, chinh tri, xa hoi, nang cao doi song nhan dan, gop phan quyet dinh su thang loi cua CNXH.

- Tao dieu kien vat chat cho viec cung co, tang cuong vai tro kinh te cua nha nuoc, nang cao nang luc quan ly, kha nang tich luy va phat trien san xuat, tao ra nhieu viec lam, nang cao thu nhap, giup cho su phat trien tu do toan dien cua con nguoi trong moi hoat dong kinh te - xa hoi.

- Tao dieu kien thuan loi cho khoa hoc cong nghe phat trien nhanh dat trinh do tien tien hien dai. Tang cuong luc luong vat chat - ky thuat cho quoc phong, an ninh, dam bao doi song kinh te, chinh tri, xa hoi cua dat nuoc ngay cang duoc cai thien. Tao dieu kien vat chat cho viec xay dung nen kinh te doc lap tu chu, du suc thuc hien su phan cong va hop tac quoc te.

Nhu vay,Cong nghiep hoa hien dai hoa co moi quan he gan bo truc tiep voi luc luong san xuat. Cong nghiep hoa, hien dai hoa la de thuc hien xa hoi hoa san xuat ve mat kinh te - ky thuat theo dinh huong xa hoi chu nghia. No co tac dung, y nghia quan trong va toan dien. Dang ta da xac dinh: " Phat trien luc luong san xuat, cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc theo huong hien dai... la nhiem vu trung tam" trong suot thoi ky qua do len chu nghia xa hoi o nuoc ta.

II. CACH MANG KHOA HOC-CONG NGHE HIEN DAI VA NEN KINH TE TRI THUC

1. Dac diem co ban cua cuoc cach mang khoa hoc- cong nghe hien dai

* Dac diem cua cuoc cach mang khoa hoc - cong nghe hien dai

The gioi da trai qua hai cuoc cach mang ky thuat:

Cach mang ky thuat lan I: Dien ra dau tien o nuoc Anh vao 30 nam cuoi the ky XVIII va hoan thanh vao nhung nam 50 dau the XX voi noi dung chu yeu la co khi hoa, thay the lao dong thu cong bang lao dong su dung may moc.

CONG NGHIEP HOA hien dai hoa 2Đọc truyện này MIỄN PHÍ!