For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Nhung thanh tuu va han che trong qua trinh xay dung chu nghia xa hoi o nuoc ta

6.8K 0 0

Nhung thanh tuu va han che trong qua trinh xay dung chu nghia xa hoi o nuoc ta?

Tra loi:

Su nghiep xay dung chu nghia xa hoi o nuoc ta duoc tien hanh trong dieu kien co nhung thuan loi, song kho khan, thach thuc rat lon. Trong hoan canh do, voi su no luc cua toan Dang, toan dan voi duong loi dung dan, sang tao, dat nuoc ta da gianh nhieu thanh tuu to lon. Dai hoi VIII cua Dang (1996) nhan dinh:

"... Nuoc ta da ra khoi khung hoang kinh te - xa hoi nhung con mot so mat chua vung chac.

Nhiem vu de ra cho chang duong dau cua the ky qua do la chuan bi tien de cho cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

Con duong di len chu nghia xa hoi o nuoc ta ngay cang duoc xac dinh ro hon".

Phat huy nhung ket qua dat duoc trong 5 nam qua (1996-2000) duoi su lanh dao cua Dang, dat nuoc ta da dat duoc nhung thanh tuu quan trong ma Dai hoi IX cua Dang da khang dinh:

- Kinh te tang truong kha, tong san pham GDP trong nuoc tang binh quan hang nam 7%. He thong ket cau ha tang duoc tang cuong.

- Van hoa xa hoi co nhung tien bo, doi song cua nhan dan tiep tuc duoc cai thien.

- Tinh hinh chinh tri - xa hoi co ban duoc on dinh, quoc phong, an ninh duoc tang cuong.

- Cong tac xay dung, chinh don Dang duoc chu trong, he thong chinh tri duoc cung co.

- Quan he doi ngoai khong ngung duoc mo rong, hoi nhap kinh te quoc te duoc tien hanh chu dong va dat nhieu ket qua.

Tong san pham trong nuoc nam 2001 tang gap doi so voi nam 1990. Ngay nay, the va luc cua dat nuoc ta da lon manh len rat nhieu.

Nhung thanh tuu cua 5 nam qua da tang cuong suc manh tong hop, lam thay doi bo mat cua dat nuoc va cuoc song cua nhan dan, cung co vung chac doc lap dan toc va che do xa hoi chu nghia, nang cao vi the va uy tin cua nuoc ta tren truong quoc te.

Dat duoc thanh tuu tren la do Dang ta co ban linh chinh tri vung vang va duong loi lanh dao dung dan; Nha nuoc ta co co gang lon trong viec quan ly dieu hanh; toan dan toc da phat huy long yeu nuoc, tinh than dung cam, doan ket nhat tri, can cu, nang dong, sang tao...

Tuy nhien, ben canh do chung ta con nhung yeu kem can khac phuc:

Nen kinh te phat trien chua vung chac, hieu qua va suc canh tranh thap. Mot so van de van hoa xa hoi buc xuc va gay gat cham duoc giai quyet. Co che chinh sach chua dong bo; tinh trang tham nhung, suy thoai o mot bo phan khong nho can bo, dang vien la rat nghiem trong. Day la nhung van de can phai duoc nhanh chong khac phuc de dat nuoc phat trien ben vung.

Nhung thanh tuu va han che trong qua trinh xay dung chu nghia xa hoi o nuoc taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!