Duong loi cong nghiep hoa

4.6K 0 0

Duong loi cong nghiep hoa, hien dai hoa cua Dang va su nghiep xay dung giai cap cong nhan, to chuc cong doan vung manh

Tin dua ngay: 19/01/2009

Cong nghiep hoa, hien dai hoa la mot chu truong lon cua Dang nam trong chien luoc phat trien kinh te - xa hoi dat nuoc. Cong nghiep hoa, hien dai hoa tac dong manh den giai cap cong nhan, lam thay doi co cau giai cap cong nhan, tao dieu kien cho doi ngu cong nhan ren luyen tay nghe, ky nang lam viec, nang cao trinh do van hoa, ky thuat va xay dung tac phong cong nghiep. Cong nghiep hoa, hien dai hoa doi hoi cao ve ky thuat va ung dung nhanh tien bo khoa hoc cong nghe vao san xuat, lam cho nang suat lao dong xa hoi cao, san pham chat luong cao hon, thu nhap va doi song cua cong nhan, lao dong tang len, tao dieu kien de cong nhan cai thien doi song van hoa, tinh than, nhung van de khong the xem nhe do la viec tang cuong boi duong lap truong giai cap va ban linh chinh tri cho giai cap cong nhan, tao ra su thong nhat va ben vung trong moi lien he chien luoc giua giai cap cong nhan - nong dan - tri thuc trong thoi ky moi la rat quan trong.

Cong nghiep hoa, hien dai hoa doi hoi cong nhan phai nang cao tinh than trach nhiem, ren luyen tac phong cong nghiep, tich cuc hoc tap nam bat va lam chu khoa hoc cong nghe tien tien. Do la thach thuc rat lon doi voi cong nhan Viet Nam von sinh truong o nuoc nong nghiep va phan lon cong nhan xuat than tu nong dan. Viec day manh toan dien cong cuoc doi moi cung nhu thuc hien cong nghiep hoa, hien dai hoa, tung buoc phat trien kinh te tri thuc dat ra nhiem vu rat lon cho giai cap cong nhan va to chuc cong doan, doi hoi giai cap cong nhan phai tro thanh luc luong di dau trong qua trinh nay.

De thuc hien duong loi day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa theo dinh huong xa hoi chu nghia gan voi tung buoc phat trien kinh te tri thuc nhu Nghi quyet Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang de ra, trong dieu kien hoi nhap kinh te quoc te, Cong doan can to chuc cho cong nhan, vien chuc, lao dong lam tot cac nhiem vu sau day:

Mot la, day manh tuyen truyen, giao duc cong nhan, vien chuc, lao dong, giup cho cong nhan, lao dong nhan thuc day du ve tinh hiinh va nhiem vu cung nhu moi quan he loi ich. Muon co loi ich, cong nhan phai thuc hien tot nghia vu, lam tron trach nhiem, nang cao ky luat lao dong, tich cuc hoc tap nang cao trinh do hoc van, chuyen mon, nghiep vu, co kha nang nam bat duoc nhung thanh tuu moi nhat cua khoa hoc- cong nghe, van dung vao san xuat; giao duc nang cao ban linh chinh tri, tham nhuan chu nghia Mac - Lenin va tu tuong Ho Chi Minh, nang cao trinh do ly luan, giac ngo giai cap cho cong nhan, giao duc truyen thong cach mang, truyen thong tot dep cua dan toc cho cong nhan. Cong doan van dong cong nhan khong ngung nang cao canh giac, ngan chan, day lui nhung tu tuong khong lanh manh, nhung am muu chong pha su nghiep cach mang cua giai cap cong nhan; giao duc cong nhan y thuc phap luat, giao duc truyen thong, dao duc nham lam cho moi nguoi cong nhan song tot hon, vung vang hon trong moi truong canh tranh cua co che thi truong.

Hai la, tich cuc tham gia voi Nha nuoc, voi chinh quyen dia phuong va chu doanh nghiep giai quyet viec lam, bao dam an toan lao dong: phat huy dan chu cua cong nhan, lao dong, dong thoi chong te quan lieu, tham nhung... gop phan tang cuong uy tin cua Dang, to chuc cho cong nhan tham gia xay dung Dang, qua do nang cao y thuc giac ngo giai cap cho cong nhan, nang cao chat luong giai cap cong nhan; phat huy tiem nang, tinh than lao dong nang dong, sang tao de xay dung dat nuoc cua giai cap cong nhan, ren luyen cong nhan tro thanh nhung nguoi lao dong gioi, co tac phong cong nghiep, co dao duc tot, lam cho giai cap cong nhan dap ung duoc yeu cau phat trien kinh te - xa hoi, lam tron nhiem vu di dau trong cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

Ba la, tap hop dong dao cong nhan, lao dong vao Cong doan, trong tat ca cac thanh phan kinh te, nhat la khu vuc kinh te ngoai quoc doanh. Mat khac, can doi moi manh me cac noi dung hoat dong nham thuc hien tot cac chuc nang Cong doan; chu trong cac bien phap bao ve quyen, loi ich hop phap, chinh dang cua cong nhan, tuyen truyen chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc den tan cong nhan lao dong, van dong cong nhan, lao dong tich cuc thi dua lao dong san xuat, nang cao thu nhap cho ban than va gop phan tich cuc phat trien kinh te dat nuoc.

Bon la, Cong doan tham gia xay dung va giam sat viec thuc hien che do, chinh sach, phap luat lien quan den cong nhan. Trong nen kinh te thi truong, Cong doan tham gia xay dung cac van ban, phap luat, chinh sach, che do co lien quan truc tiep den quyen, nghia vu va loi ich cua cong nhan, chu dong de xuat nhung kien nghi, xay dung cac du an luat co lien quan den quyen va nghia vu cua nguoi lao dong trinh co quan co tham quyen ban hanh. Cong doan chu dong tham gia kiem tra, giam sat viec thuc hien cac che do, chinh sach ve tien luong, ve thi hanh che do Bao hiem xa hoi, bao dam an toan, ve sinh lao dong cho cong nhan nham han che cac hanh vi vi pham phap luat .

Nam la, xay dung he thong to chuc Cong doan vung manh. Tong Lien doan Lao dong Viet Nam, co quan Trung uong cua to chuc Cong doan, xac dinh va xay dung moi quan he voi Nha nuoc va cac doan the, to chuc chinh tri- xa hoi, nham to chuc cho cong nhan thuc hien cac chu truong chinh sach cua Dang, nam bat va phan anh nguyen vong cua cong nhan voi Dang, Nha nuoc de hoach dinh cac chinh sach dung dan. Day manh xay dung cong doan co so, co hinh thuc hoat dong phu hop voi tung thanh phan kinh te, thuc hien dung cac chuc nang cong doan tai co so, dap ung nguyen vong, loi ich cua cong nhan, dong vien cong nhan thi dua lao dong san xuat de gop phan thuc hien thang loi su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa cua dat nuoc.

Sau la, xay dung doi ngu can bo Cong doan co pham chat, nang luc, co uy tin trong cong nhan. Trong dieu kien phat trien kinh te thi truong, can bo Cong doan can co ban linh chinh tri vung vang, nhiet tinh cong tac Cong doan, co kien thuc quan ly kinh te - xa hoi, luat phap, hieu biet ve chuyen mon nganh nghe, nam vung ly luan va ky nang, nghiep vu cong tac Cong doan, co nang luc hoat dong thuc tien, trung thuc, duoc quan chung tin nhiem. Viec lua chon can bo Cong doan can chu y nhung can bo da kinh qua cong tac, truong thanh tu phong trao cong nhan va hoat dong Cong doan, vung vang, kien dinh muc tieu chu nghia xa hoi, co nang luc quan ly chi dao, co kha nang qui tu, doan ket cong nhan, vien chuc, lao dong, co dao duc, loi song trong sang, khong co hoi, tham nhung, cuc bo ban vi, co suc khoe va do tuoi dam duong nhiem vu. Cung voi qua trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa, doi ngu cong nhan Viet Nam dang tung buoc duoc nang cao trinh do cac mat, cho nen can bo Cong doan can duoc boi duong nang cao ve hoc van, trinh do chuyen mon, kien thuc khoa hoc, cong nghe hien dai, biet to chuc phong trao thi dua trong don vi, co du nang luc doi thoai voi giam doc, chu doanh nghiep, dam bao ve quyen va loi ich hop phap, chinh dang cua cong nhan.

Bay la, tiep tuc doi moi phuong phap, nang cao hieu qua hoat dong Cong doan. Phuong phap hoat dong Cong doan the hien o cach thuc lam viec cua can bo va doan vien Cong doan nham phat trien to chuc Cong doan va thuc hien tot cac chuc nang, nhiem vu cua Cong doan. Trong dieu kien kinh te thi truong, phuong phap hoat dong Cong doan khong the ap dung cung nhac, giao dieu ma luon sang tao, doi moi trong tung hoan canh, dieu kien cu the, can su dung tong the cac phuong phap: thuyet phuc, de xuat y kien, doi thoai, kiem tra, giam sat nham xay dung moi quan he ba ben trong kinh te thi truong: Cong doan - Nha nuoc - Gioi chu; Khac phuc benh quan lieu, hanh chinh, kinh nghiem chu nghia trong hoat dong Cong doan. Thuc hien dan chu hoa trong hoat dong Cong doan.

Tam la: doi moi cong tac chi dao, to chuc thuc hien, truoc het la su van dung sang tao nhung quan diem, duong loi cua Dang vao viec xay dung nghi quyet, hoach dinh chuong trinh hanh dong cua to chuc Cong doan nham huong toi muc tieu xay dung giai cap cong nhan xung dang la luc luong di dau trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc; bao ve quyen loi, nang cao doi song vat chat va tinh than cua cong nhan, lao dong trong dieu kien thuc hien co che thi truong. Nghi quyet, chuong trinh hanh dong cua Tong Lien doan can duoc kip thoi trien khai trong toan bo he thong, chi ra cho cong doan cac cap, cac nganh nhung hinh thuc hoat dong nham tap hop rong rai cong nhan o cac dia phuong, nganh nghe, cac thanh phan kinh te, phat huy tinh than yeu nuoc, thi dua lao dong sang tao, tich cuc tham gia xay dung Dang, xay dung Nha nuoc, tang cuong suc manh cua khoi dai doan ket toan dan toc.

Duong loi cong nghiep hoaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!