Duong loi cong nghiep hoa

4.2K 0 0

Duong loi cong nghiep hoa, hien dai hoa cua Dang va su nghiep xay dung giai cap cong nhan, to chuc cong doan vung manh

Tin dua ngay: 19/01/2009

Cong nghiep hoa, hien dai hoa la mot chu truong lon cua Dang nam trong chien luoc phat trien kinh te - xa hoi dat nuoc. Cong nghiep hoa, hien dai hoa tac dong manh den giai cap cong nhan, lam thay doi co cau giai cap cong nhan, tao dieu kien cho doi ngu cong nhan ren luyen tay nghe, ky nang lam viec, nang cao trinh do van hoa, ky thuat va xay dung tac phong cong nghiep. Cong nghiep hoa, hien dai hoa doi hoi cao ve ky thuat va ung dung nhanh tien bo khoa hoc cong nghe vao san xuat, lam cho nang suat lao dong xa hoi cao, san pham chat luong cao hon, thu nhap va doi song cua cong nhan, lao dong tang len, tao dieu kien de cong nhan cai thien doi song van hoa, tinh than, nhung van de khong the xem nhe do la viec tang cuong boi duong lap truong giai cap va ban linh chinh tri cho giai cap cong nhan, tao ra su thong nhat va ben vung trong moi lien he chien luoc giua giai cap cong nhan - nong dan - tri thuc trong thoi ky moi la rat quan trong.

Cong nghiep hoa, hien dai hoa doi hoi cong nhan phai nang cao tinh than trach nhiem, ren luyen tac phong cong nghiep, tich cuc hoc tap nam bat va lam chu khoa hoc cong nghe tien tien. Do la thach thuc rat lon doi voi cong nhan Viet Nam von sinh truong o nuoc nong nghiep va phan lon cong nhan xuat than tu nong dan. Viec day manh toan dien cong cuoc doi moi cung nhu thuc hien cong nghiep hoa, hien dai hoa, tung buoc phat trien kinh te tri thuc dat ra nhiem vu rat lon cho giai cap cong nhan va to chuc cong doan, doi hoi giai cap cong nhan phai tro thanh luc luong di dau trong qua trinh nay.

De thuc hien duong loi day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa theo dinh huong xa hoi chu nghia gan voi tung buoc phat trien kinh te tri thuc nhu Nghi quyet Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang de ra, trong dieu kien hoi nhap kinh te quoc te, Cong doan can to chuc cho cong nhan, vien chuc, lao dong lam tot cac nhiem vu sau day:

Mot la, day manh tuyen truyen, giao duc cong nhan, vien chuc, lao dong, giup cho cong nhan, lao dong nhan thuc day du ve tinh hiinh va nhiem vu cung nhu moi quan he loi ich. Muon co loi ich, cong nhan phai thuc hien tot nghia vu, lam tron trach nhiem, nang cao ky luat lao dong, tich cuc hoc tap nang cao trinh do hoc van, chuyen mon, nghiep vu, co kha nang nam bat duoc nhung thanh tuu moi nhat cua khoa hoc- cong nghe, van dung vao san xuat; giao duc nang cao ban linh chinh tri, tham nhuan chu nghia Mac - Lenin va tu tuong Ho Chi Minh, nang cao trinh do ly luan, giac ngo giai cap cho cong nhan, giao duc truyen thong cach mang, truyen thong tot dep cua dan toc cho cong nhan. Cong doan van dong cong nhan khong ngung nang cao canh giac, ngan chan, day lui nhung tu tuong khong lanh manh, nhung am muu chong pha su nghiep cach mang cua giai cap cong nhan; giao duc cong nhan y thuc phap luat, giao duc truyen thong, dao duc nham lam cho moi nguoi cong nhan song tot hon, vung vang hon trong moi truong canh tranh cua co che thi truong.

Hai la, tich cuc tham gia voi Nha nuoc, voi chinh quyen dia phuong va chu doanh nghiep giai quyet viec lam, bao dam an toan lao dong: phat huy dan chu cua cong nhan, lao dong, dong thoi chong te quan lieu, tham nhung... gop phan tang cuong uy tin cua Dang, to chuc cho cong nhan tham gia xay dung Dang, qua do nang cao y thuc giac ngo giai cap cho cong nhan, nang cao chat luong giai cap cong nhan; phat huy tiem nang, tinh than lao dong nang dong, sang tao de xay dung dat nuoc cua giai cap cong nhan, ren luyen cong nhan tro thanh nhung nguoi lao dong gioi, co tac phong cong nghiep, co dao duc tot, lam cho giai cap cong nhan dap ung duoc yeu cau phat trien kinh te - xa hoi, lam tron nhiem vu di dau trong cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

Ba la, tap hop dong dao cong nhan, lao dong vao Cong doan, trong tat ca cac thanh phan kinh te, nhat la khu vuc kinh te ngoai quoc doanh. Mat khac, can doi moi manh me cac noi dung hoat dong nham thuc hien tot cac chuc nang Cong doan; chu trong cac bien phap bao ve quyen, loi ich hop phap, chinh dang cua cong nhan, tuyen truyen chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc den tan cong nhan lao dong, van dong cong nhan, lao dong tich cuc thi dua lao dong san xuat, nang cao thu nhap cho ban than va gop phan tich cuc phat trien kinh te dat nuoc.