Visao dldt gan lien voi CNXH la su lua chon dung dan con duong phat trien cua dat nuoc ta

8.5K 1 0

Vi sao doc lap dan toc gan lien voi CNXH la su lua chon dung dan con duong phat trien cua dat nuoc ta?

Tra loi:

Vao nhung nam dau cua the ky XX, nuoc ta dung truoc cuoc khung hoang ve duong loi cuu nuoc va giai phong dan toc. Chinh trong dieu kien do, Nguyen ai Quoc - Ho Chi Minh da ra di tim duong cuu nuoc. Sau khi bat gap chu nghia Mac - Lenin, Nguoi tim thay co so ly luan chac chan cho con duong cuu nuoc, giai phong dan toc. Do la con duong cach mang vo san. Bac Ho khang dinh: Chi co chu nghia xa hoi, chu nghia cong san moi giai phong duoc cac dan toc bi ap buc: "Cach mang giai phong dan toc phai phat trien thanh cach mang xa hoi chu nghia thi moi gianh duoc thang loi hoan toan". "Muon cuu nuoc va giai phong dan toc khong co con duong nao khac con duong cach mang vo san". Tu tuong do da duoc Dang ta khang dinh, duoc ca dan toc huong ung va di theo. Do la su lua chon cua lich su Viet Nam, cua toan dan toc Viet Nam.

Su lua chon nay dua tren co so:

Chi co chu nghia xa hoi - chu nghia cong san moi triet de giai phong giai cap, giai phong dan toc, giai phong xa hoi, giai phong con nguoi khoi ach ap buc boc lot, dem lai cuoc song am no, tu do, hanh phuc, dem lai vi tri lam chu chan chinh cho nguoi lao dong. Chu nghia xa hoi xoa bo triet de che do chiem huu tu nhan tu ban chu nghia ve tu lieu san xuat, la nguon goc sinh ra tinh trang nguoi boc lot nguoi, xac lap che do cong huu ve tu lieu san xuat chu yeu, co so kinh te dam bao cho nhan dan lao dong thoat khoi doi ngheo, huong toi cuoc song am no, hanh phuc, xay dung xa hoi cong bang, dan chu, van minh, tao dieu kien giai phong va phat trien con nguoi toan dien. Doc lap dan toc la dieu kien tien quyet de thuc hien chu nghia xa hoi va chu nghia xa hoi la co so dam bao vung chac cho doc lap dan toc.

Cach mang xa hoi chu nghia Thang Muoi Nga nam 1917 thang loi mo ra mot thoi dai moi, thoi dai qua do tu chu nghia tu ban len chu nghia xa hoi tren pham vi toan the gioi. Tinh tat yeu cua thoi dai moi da tao kha nang va dieu kien de cac dan toc di len chu nghia xa hoi, dem lai nhung nhan thuc moi trong quan niem va giai phap giai quyet van de giai phong dan toc mot cach triet de.

Suc manh va thanh tuu cua chu nghia xa hoi, tinh uu viet cua che do xa hoi chu nghia da thuc tinh nhan loai, tao kha nang doan ket cac dan toc de giu gin hoa binh, day lui nguy co chien tranh huy diet, buoc chu nghia tu ban phai dieu chinh chinh sach co loi cho nguoi lao dong; tao kha nang hien thuc cho cac nuoc lac hau tien thang len chu nghia xa hoi.

Trong hon 7 thap ky xay dung chu nghia xa hoi, Lien Xo va cac nuoc xa hoi chu nghia da dat thanh tuu quan trong: Su phat trien manh me ve kinh te, xay dung co so vat chat voi quy mo va trinh do hien dai, dam bao ngay cang tot hon ve vat chat va tinh than cua nhan dan. Tu mot nuoc Nga ngheo nan va lac hau, sau mot thoi gian xay dung da tro thanh mot cuong quoc cua the gioi, dat duoc buoc tien lon trong nghien cuu khoa hoc, chinh phuc vu tru, co tiem luc quan su va quoc phong hung manh... tao dieu kien cho phong trao giai phong dan toc phat trien. Hang tram nuoc da gianh duoc doc lap dan toc gop phan quyet dinh vao cuoc dau tranh cua nhan dan the gioi va hoa binh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi.

Thang loi cua cach mang Viet Nam trong hon 70 nam qua duoi su lanh dao cua Dang da khang dinh tinh dung dan cua su lua chon do.

Nhung lich su loai nguoi da khong di theo con duong thang tap va phong trao cach mang cung khong tranh khoi sai lam, khuyet diem, tham chi co nhung that bai hoac thoai trao. Nhung quan trong hon la tu trong sai lam, khuyet diem do, tim ra nhung nguyen nhan, rut kinh nghiem de dua phong trao cach mang tien len. Do moi la mot thai do nghiem tuc, dung muc.

Che do xa hoi chu nghia o Lien Xo va cac nuoc Dong Au sup do do nhieu nguyen nhan ma nguyen nhan truc tiep la Dang Cong san pham nhung sai lam nghiem trong ve duong loi chinh tri, tu tuong va to chuc bat dau tu su phan boi cua nguoi lanh dao chu chot; chu nghia de quoc can thiep vua tinh vi, vua trang tron, thuc hien "dien bien hoa binh" o Lien Xo va cac nuoc Dong Au. Su do vo do khong co nghia la su sup do cua hoc thuyet ve chu nghia xa hoi, khong phai la su sup do cua phong trao xa hoi chu nghia the gioi, boi vi hien nay mot so nuoc xa hoi chu nghia van dang tiep tuc dung vung va phat trien. Nghi quyet Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu VIII cua Dang da chi ro: "Lich su the gioi dang trai qua nhung buoc quanh co, song loai nguoi cuoi cung nhat dinh se tien toi chu nghia xa hoi vi do la qui luat tien hoa cua lich su".

Trong qua trinh xay dung chu nghia xa hoi o nuoc ta, ben canh nhung thanh tuu, chung ta cung con co khuyet diem, yeu kem, nhung vap vap sai lam.

Dang ta da som nhan thuc ra nhung thieu sot, khuyet diem va tu nhan khuyet diem truoc nhan dan, da sua chua va sua chua co ket qua, dem lai long tin cua nhan dan voi Dang. Dang da khoi xuong va lanh dao cong cuoc doi moi toan dien vi chu nghia xa hoi, voi quyet tam va tri tue cua toan Dang, su tham gia tich cuc cua nhan dan, cong cuoc doi moi o nuoc ta trong hon 17 nam qua da thu duoc nhung thanh tuu to lon, co y nghia quan trong, khang dinh duong loi doi moi la dung dan. Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX cua Dang khang dinh: "Chu nghia xa hoi tren the gioi, tu nhung bai hoc thanh cong va that bai cung nhu tu khat vong va su thuc tinh cua cac dan toc co dieu kien va kha nang tao ra buoc phat trien moi. Theo quy luat tien hoa cua lich su, loai nguoi nhat dinh se tien toi chu nghia xa hoi".

Xet tren co so ly luan va thuc tien, ca tinh hinh trong nuoc va kinh nghiem quoc te, muon thay doi can ban cuoc song cua nguoi lao dong tu kiep no le lam thue tro thanh nguoi lam chu, khong co con duong nao khac ngoai con duong di len chu nghia xa hoi. Moi con duong khac deu khong duoc nhan dan ta chap nhan. Vi vay, hon luc nao het, chung ta can kien dinh vung vang voi muc tieu, ly tuong ma Dang va Bac Ho da lua chon la con duong di len chu nghia xa hoi.

Visao dldt gan lien voi CNXH la su lua chon dung dan con duong phat trien cua dat nuoc taĐọc truyện này MIỄN PHÍ!