TTHCM VE XAY DUNG NN DO DAN VA VI DAN

2.5K 0 0

TTHCM VE XAY DUNG NN DO DAN VA VI DAN

Khat vong chay bong trong cuoc doi va su nghiep cua Chu tich Ho Chi Minh la gianh doc lap cho dan toc, dem lai tu do va hanh phuc cho nhan dan. "Toi chi co mot su ham muon, ham muon tot bac la lam sao cho nuoc ta duoc hoan toan doc lap, dan ta duoc hoan toan tu do, dong bao ai cung co com an ao mac, ai cung duoc hoc hanh". Khat vong va ly tuong ay da thoi thuc, quan xuyen moi suy nghi, hanh dong trong suot cuoc doi cach mang cua Nguoi.

Trong Tuyen ngon Doc lap doc truoc quoc dan dong bao ngay 2-9-1945 tai Quang truong Ba Dinh, Bac Ho da chi ro: "Dan ta da danh do xieng xich thuc dan gan 100 nam de xay dung nen Nha nuoc Viet Nam doc lap. Dan ta lai danh do che do quan chu may muoi the ky ma lap nen che do cong hoa". Ban chat nhan dan cua Nha nuoc ta - Nha nuoc Viet Nam dan chu cong hoa, nay la Nha nuoc CHXHCN Viet Nam - do Chu tich Ho Chi Minh sang lap la thanh qua cua cac phong trao yeu nuoc cua nhan dan ta chong phong kien va ngoai xam, la thanh qua truc tiep cua Cach mang Thang Tam nam 1945 duoi su lanh dao cua Dang va cua Chu tich Ho Chi Minh kinh yeu. Ngay tu dau va trong qua trinh hien dien cua minh, Nha nuoc khong chi la cua rieng giai cap cong nhan, ma con la dai bieu y chi, tam nguyen va tri tue cua ca dan toc Viet Nam. Quan diem xuyen suot cua Chu tich Ho Chi Minh coi nhan dan la chu the quyen luc, nha nuoc la cong cu cua nhan dan, la hinh thuc de tap hop, quy tu suc manh cua toan dan toc vao su nghiep chung chu Nha nuoc khong phai la noi de "thang quan, phat tai", chia nhau quyen luc, loi ich va bong loc. Nguoi khang dinh: "Bao nhieu quyen han deu la cua dan, chinh quyen tu xa den Chinh phu trung uong deu do dan cu ra"...

Da la nha nuoc cua dan thi chinh quyen ay nhat thiet phai do dan quyet dinh, tuc la nhan dan phai la nguoi thuc hien quyen luc, hoac truc tiep, hoac gian tiep thong qua cac dai bieu cua minh. Do la nhung hinh thuc co ban cua nen dan chu. Dan chu vua la thanh qua dau tranh cach mang cua dan toc, vua la gia tri van hoa, do do theo Nguoi "Nha nuoc ta phai phat trien quyen dan chu sinh hoat chinh tri toan dan... lam cho moi nguoi cong dan Viet Nam thuc su tham gia vao cong viec cua Nha nuoc". Chinh quyen cua nhan dan phai do nhan dan tu tay minh thuc hien. Nhu vay nen tang xa hoi sau va rong, y thuc chinh tri va kha nang tham gia vao doi song chinh tri cua nhan dan la yeu to dam bao cho nen dan chu moi. Nguoi coi yeu to dau tien cua dan chu la "Co viec gi thi ai cung duoc ban, cung phai ban. Khi ban roi thi bo tham, y kien nao nhieu nguoi theo hon thi duoc. Ay la dan chu". Phai chang, phuong cham chung ta dang thuc hien "dan biet, dan ban, dan lam, dan kiem tra" chinh la the hien tu tuong cua Bac Ho ve dan chu, thuc hanh dan chu.

Theo tu tuong Ho Chi Minh, viec xay dung nang cao hieu qua hoat dong cua nha nuoc phai can cu vao cho bo may nha nuoc giai quyet nhung nhu cau thiet yeu hang ngay cua dan chung tot hay chua, co vi loi ich cua nhan dan, mot long mot da phuc vu nhan dan hay khong. Trong dieu kien co chinh quyen, Nguoi da tien luong: "Du to hay nho, co quyen ma thieu luong tam la co dip duc khoet, co dip an cua dut, co dip "di cong vi tu". Thuc chat nhung can benh do la vi pham quyen lam chu cua nhan dan lao dong, la doc to phan van hoa di nguoc lai ban chat nha nuoc cua dan, do dan va vi dan. Ngoai viec giao duc nang cao pham chat dao duc cach mang, "Phap luat phai thang tay trung tri nhung ke bat liem, bat ky ke ay o dia vi nao, lam nghe nghiep gi" (*), con phai la cong viec thuong xuyen, lien tuc va duoc dong dao quan chung nhan dan cung tham gia kiem soat, giam sat moi hoat dong cua bo may nha nuoc de phong tranh tha hoa quyen luc va chong giac "noi xam" do co hieu qua.

De Nha nuoc ta luon trong sach vung manh, dieu khong the thieu ma Bac Ho luon dac biet quan tam xay dung, giao duc doi ngu can bo, dang vien phai luon la nhung "cong boc" cua nhan dan, toan tam toan y phuc vu nhan dan; "viec gi co loi cho dan phai het suc lam, viec gi co hai cho dan phai het suc tranh". Boi xet toi cung can bo luon la cai goc cua moi cong viec. Do do, viec lua chon, dao tao, boi duong va su dung can bo, dac biet biet su dung nhan tai "vua hong vua chuyen" la mot khau quan trong de hoan thien bo may nha nuoc, nhat la trong giai doan chung ta dang xay dung Nha nuoc Phap quyen XHCN. Dang phai co co che, chinh sach de som phat hien va boi duong cac tai nang gioi thieu vao cac co quan nha nuoc... Nguoi yeu cau : "Lam can bo tuc la suot doi lam day to trung thanh cua nhan dan. May chu a, b, c nay khong phai ai cung thuoc dau, phai hoc mai, hoc suot doi moi duoc".

Mac du Chu tich Ho Chi Minh da di xa nhung nhung tu tuong cua Nguoi ve xay dung Nha nuoc cua dan, do dan va vi dan van con nguyen gia tri. Gia tri truong ton cua nhung luan diem do khong chi soi sang ma con la su tiep suc de quyet tam chinh tri cua Dang va Nha nuoc ta vung tin trong tien trinh xay dung Nha nuoc Phap quyen XHCN - mot bo may quan ly gon nhe, nang dong, "mot Chinh phu chu trong thuc te va se ra suc lam viec" dam bao quyen luc thuoc ve nhan dan, nham thuc hien muc tieu, dan giau nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

TTHCM VE XAY DUNG NN DO DAN VA VI DANĐọc truyện này MIỄN PHÍ!