NGUON GOC HINH THANH TU TUONG HCM

2.6K 0 0

NGUON GOC HINH THANH TU TUONG HCM

Tu tuong Ho Chi Minh la mot he thong quan diem cua nguoi nham di toi giai phong dan toc, giai phong giai cap va giai phong con nguoi. Tu tuong do khong the hinh thanh ngay mot luc ma trai qua mot qua trinh hinh thanh va phat trien lau dai. Qua trinh do duoc gan lien voi su phat trien, lon manh cua Dang va cach mang Viet Nam

Tu 1890 - 1911: Giai doan hinh thanh tu tuong yeu nuoc va chi huong cach mang

+ Tiep nhan truyen thong yeu nuoc va nhan nghia cua dan toc

+ Hap thu van hoa Quoc hoc, Han hoc, phuong Tay

+ Chung kien cuoc song cuc kho cua nhan dan va tinh than dau tranh bat khuat cua cha anh, hinh thanh hoai bao cuu dan cuu nuoc

# tim duoc huong di dung de som toi thanh cong

Tu 1911 - 1920: Giai doan tim toi, khao nghiem

+ Bon ba khap chau luc tim hieu cuoc song nhan dan cac dan toc bi ap buc va tim hieu cac cuoc cach mang lon tren the gioi

+ Nam 1920, tiep xuc Luan cuong cua Lenin ve van de dan toc thuoc dia, Nguyen Ai Quoc da tim thay con duong chan chinh cho su nghiep cuu nuoc, giai phong dan toc. Nguoi da tan thanh dung ve Quoc te III, tham gia thanh lap Dang cong san Phap

#Danh dau buoc chuyen bien ve chat trong tu tuong Nguyen Ai Quoc, tu chu nghia yeu nuoc den chu nghia Lenin, tu giac ngo dan toc den giac ngo giai cap, tu nguoi yeu nuoc thanh nguoi cong san

Tu 1921 - 1930: Giai doan hinh thanh co ban tu tuong ve con duong cach mang Viet Nam

La thoi ky hoat dong thuc tien va ly luan soi noi phong phu de tien toi thanh lap chinh dang cach mang o Viet Nam

+ Nguoi hoat dong trong Ban nghien cuu thuoc dia cua Dang cong san Phap, tham gia sang lap Hoi lien hiep thuoc dai, xuat ban bao tuyen truyen chu nghia Mac - Lenin vao nuoc thuoc dia

+ Giua1923: Nguoi duoc bau vao doan chu tich Hoi Quoc te Nong dan o Matxcova, tham du Dai hoi Quoc te Cong san lan thu V va Dai hoi cac doan the quan chung khac

+ Cuoi 1924: Nguyen Ai Quoc to chuc Hoi Viet Nam cach mang thanh nien tai Quang Chau TQ, mo lop huan luyen dao tao can bo chinh tri

+ Thang 2- 1930: Nguoi sang lap ra Dang Cong san Viet Nam va truc tiep thao cac van kien. Cac van kien nay cung 2 tac pham Nguoi hoan thanh va Duong Kach menh da danh dau su hinh thanh co ban tu tuong Ho Chi Minh ve con duong cach mang cua Viet Nam

Tu 1930 - 1941: Giai doan vuot qua thu thach, kien tri con duong da xac dinh cho cach mang Viet Nam

+ Do khong nam duoc tinh hinh thuc te, lai bi chi phoi boi quan diem "ta " khuynh dang ngu tri bay gio, Quoc te Cong san da chi trich duong loi cua Nguyen Ai Quoc va da quyet dinh doi ten Dang Cong san Viet Nam thanh Dang Cong san Dong Duong dong thoi ra nghi quyet thu tieu Chanh cuong va Sach luoc van tat

+ Tuy nhien, khi nguy co cua chu nghia phat xit va chien tranh the gioi moi den gan, Dai hoi VII Quoc te Cong san da co su chuyen huong ve sach luoc, thanh lap Mat tran dan chu chong phat xit dong thoi tu phe phan cac bieu hien biet phai, co doc truoc day

+ Thang 11 - 1939 Nghi quyet Trung uong khang dinh tat ca moi van de phai nham vao muc dich giai phong dan toc, lay quyen loi dan toc lam toi cao ma giai quyet

# Phan anh quy luat cua cach mang Viet Nam, gia tri va suc song cua tu tuong Ho Chi Minh

Tu 1941 - 1969: Giai doan phat trien va thang loi cua tu tuong Ho Chi Minh

+ Dau 1941: Nguyen Ai Quoc ve nuoc truc tiep chi dao Hoi nghi lan thu 8 Ban Chap hanh Trung uong khoa I, dat nhiem vu giai phong dan toc cao hon het, lap ra Mat tran Viet Minh, dua toi thang loi cua Cach mang Thang Tam, cung la thang loi dau tien cua Tu tuong Ho Chi Minh

+ Sau khi gianh chinh quyen, ta phai tien hanh 2 cuoc khang chien chong Phap va My, vua xay dung chu nghia xa hoi mien Bac, vua dau tranh giai phong mien Nam. Day la thoi ky tu tuong Ho Chi Minh duoc bo sung, phat trien va hoan thien : ve duong loi chien tranh nhan dan la dua vao suc minh la chinh; ve xay dung chu nghia xa hoi la qua do len chu nghia xa hoi khong trai qua che do tu ban chu nghia; ve xay dung Dang voi tu cach la mot Dang cam quyen, ve xay dung Nha nuoc kieu moi cua dan, do dan, vi dan...

+ Truoc khi qua doi, Ho Chi Minh da de lai Di chuc thieng lieng tong ket sau sac nhung bai hoc dau tranh va thang loi cua cach mang Viet Nam, dong thoi vach ra nhung dinh huong cho su phat trien cua dat nuoc va dan toc sau khi khang chien thang loi

+ Tham thia cai gia phai tra cho nhung sai lam, Dang va nhan dan ta cang thuc sau sac hon voi di san tinh than vo gia Nguoi da de lai. Tu tuong Ho Chi Minh da thuc su la nguon tri tue, nguon dong luc soi sang va thuc day cong cuoc doi moi chung ta

NGUON GOC HINH THANH TU TUONG HCMĐọc truyện này MIỄN PHÍ!