For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Đề cương đường lối cách mạng việt nam

18.6K 7 16

CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CSVN VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG 3

I - Sự biến đổi về kinh tế xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp (trong cuối những năm của thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX) 3

1. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 4

2. Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản 6

3. Sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam 7

III - Hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và ý nghĩa sự ra đời của Đảng CSVN 7

1. Hội nghị thành lập Đảng 7

2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 8

3. ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 8

CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945) 9

I. Hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa "Luận cương chính trị tháng 10 - 1930" 9

1. Hoàn cảnh ra đời 9

2. Nội dung luận cương 9

3. Ý nghĩa của luận cương: 10

II. Chủ trương & nhận thức mới của Đảng về vấn đè dân tộc & dân chủ giai đoạn 1936 - 1939 11

1. Khái quát hoàn cảnh lịch sử 11

2. Chủ trương nhận thức mới của Đảng 11

III.Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa sự chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng giai đoạn 1939-1945 12

1. Hoàn cảnh lịch sử 12

2. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 13

3. Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 13

IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử của Cách mạng tháng 8 1945 13

1. Nguyên nhân thắng lợi 13

2. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 14

3. Bài học kinh nghiệm 14

CHƯƠNG III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP - MỸ (1945-1975) 15

I - Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp 15

1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) 15

2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) 16

II - Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước - thống nhất Tổ quốc (1954-1975) 20

1. Đường lối GĐ 1954-1964 20

2. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm 22

Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP, HÓA HIỆN ĐẠI HÓA 23

I - Chủ trương, kết quả, hạn chế, nguyên nhân của CNH trước thời kì đổi mới 23

1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá 23

Đề cương đường lối cách mạng việt namĐọc truyện này MIỄN PHÍ!