Câu 7: số tương đối. VD?

14.4K 2 0

Câu 7: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, fân loại số tương đối. VD?

a) Khái niệm:

Số tương đối trong thống kê là 1 loại chỉ tiêu biểu hiện mqhệ so sánh giữa 2 chỉ tiêu cùng loại nhg khác nhau về tjan or kjan or cả 2 chỉ tiêu khác loại nhưng có liên quan.

VD: Gtrị sx CN của tỉnh A năm 2006 so v năm 2005 bằng 112%( tăng 12%); cơ cấu dân số VN năm 2003, nữ chiếm 50.86% và nam chiếm 49,14%...

b) Ý nghĩa:

- Cho biết kết cấu của hiện tượng, biểu hiện mqhệ giữa 2 chỉ tiêu, biểu hiện trình độ fát triển của hiện tượng, đánh giá tình hình, thực hiện kế hoạch.

- Đi sâu, fân tích, so sánh đặc điểm của htượng và giữ bí mật số tuyệt đối.

VD: Lớp A có 5sv bị kỉ luật, lớp B có 8sv bị kỉ luật. Không thể kluận tình trạng bị kỉ luật của sv lớp B nhiều hơn lớp A vì để KL đc điều đó còn fải căn cứ vào tổng số sv của mỗi lớp.

c) Đặc điểm:

- Số tương đối ko thu được trực tiếp qua điều tra thống kê mà là kết quả so sánh giữa 2 số tuyệt đối đã có. Vì vậy, mỗi 1 số tương đối đều fải có gốc để so sánh gọi là chỉ tiêu gốc.

VD: Để nêu lên sự fát triển của hiện tượng thì gốc đc chọn là mức độ kì trước; để ktra tình thực hiện kế hoạch thì gốc đc chọn là mức độ lế hoạch; ....

- Đvị: %, lần, fần nghìn

d) Phân loại:

- Số tương đối động thái (t dt) biểu hiện sự biến động về mức độ của hiện tượng nghiên cứu theo tjan, nó đc xác định bằng cách so sánh 2 mức độ của chỉ tiêu cùng loại nhưng khác nhau về tjan.

t dt = y1/y0 (lần) ; t dt = y1/y0.100%

y1: mức dộ của hiện tượng nghiên cứu ở các kỳ báo cáo

y0: mức độ của htg ngcứu ở kỳ gốc

- Số tương đối hoàn thành kế hoạch (t htkh):

t htkh = y1/ykh . 100%

y1: mức độ đạt đc thực tế

y kh: mức độ kế hoạch đề ra

- Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch ( t nvkh):

T nvkh = y kh/ y0 . 100%

- Số tương đối kết cấu:

T kc = y bp/y tt . 100%

y bp: mức độ cảu bộ fận

y tt: mức độ cảu tổng thể

- Số tương đối so sánh:

+ so sánh các bộ fận trong tổng thể

+ so sánh 2 chỉ tiêu thống kê cùng loại nhưng khác nhau về tjan.

- Số tương đối cường độ: biểu hiện mqhệ so sánh giữa 2 chỉ tiêu khác loại nhưng có liên quan với nhau.

Câu 7: số tương đối. VD?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!