cac loai hinh du lich

1.6K 0 0

B. Các lo?i hình du l?ch

1. Khái ni?m lo?i hình du l?ch

Lo?i hình du l?ch du?c hi?u là m?t t?p h?p các s?n ph?m du l?ch có nh?ng d?c di?m gi?ng nhau, ho?c vì chúng th?a mãn nhu c?u, d?ng co du l?ch tuong t?, ho?c du?c bán cho cùng 1 nhóm khách hàng, ho?c vì chúng có cùng 1 cách phân ph?i, m?t cách t? ch?c nhu nhau, ho?c du?c x?p chung theo m?t m?c giá bán nào dó.

2. Các lo?i hình du l?ch

D?c vào các tiêu th?c phân lo?i khác nhau có th? phân du l?ch thành các lo?i hình khác nhau. Trong các ?n ph?m du l?ch dã du?c phát hành, khi phân các lo?i hình du l?ch, các tiêu th?c phân lo?i thu?ng du?c s? d?ng nhu sau:

a. Can c? vào ph?m vi lãnh th? c?a chuy?n di. Theo tiêu th?c này, du l?ch du?c phân thành du l?ch qu?c t? và du l?ch n?i d?a

- Du l?ch qu?c t?: Là hình th?c ? dó di?m xu?t phát và di?m d?n c?a khách n?m ? lãnh th? c?a các qu?c gia khác nhau. ? hình th?c này, khách ph?i di qua biên gi?i và tiêu ngo?i t? ? noi d?n du l?ch

B?n thân du l?ch QT l?i du?c phân thành:

+ Du l?ch qu?c t? ch? d?ng: là hình th?c du l?ch c?a nh?ng ng t? nu?c ngoài d?n m?t qu?c gia nào dó và tiêu ngpoaij t? ? dó

+ Du l?ch qu?c t? th? d?ng: Là hình th?c du l?ch c?a công dân m?t qu?c gia nào dó và c?a nh?ng ng nu?c ngoai dang cu trú trên lãnh th? c?a qu?c gia dó di ra nu?c khác du l?ch và trong chuy?n di ?y h? dã tiêu ti?n ki?m ra t?i dát nu?c dang cu trú

Ví d?:

+ Khách nu?c ngoài vào vi?t nam di du l?ch, ngành du l?ch VN ph?c v?. Trong Th này, VN kinh doanh du l?ch QT ch? d?ng tuong duong v?i xu?t kh?u vì cùng t?o ra ngu?n thu ngo?i t? cho m?t qu?c gia.

+ Công dân VN ra nu?c ngoài du l?ch, ngành Du l?ch VN g?i khách. Trong TH này, VN kinh doanh du l?ch QT th? d?ng. Du l?ch QT th? d?ng tuong duong v?i nh?p kh?u vì cùng gây ra hi?n tu?ng xu?t ng?a t? ra nuoc ngoài

- Du l?ch n?i d?a: là hình th?c du l?ch ma di?m xu?t phát và di?m d?n c?a khách cùng n?m trong lãnh th? c?a 1 QG.

b. Can c? vào nhu c?u làm n?y sinh ho?t d?ng du l?ch. Theo tiêu th?c này, du l?ch du?c phân thành nh?ng lo?i hình sau:

- Du l?ch ch?a b?nh:

? th? lo?i này, khách di du l?ch do nhu c?u di?u tr? ác b?nh t?t v? th? xác và tinh th?n c?a h?. Du l?ch ch?a b?nh l?i du?c phân thành:

+ Ch?a b?nh b?ng khí h?u: khí h?u núi, khí h?u bi?n

+ Ch?a b?nh b?ng nu?c khoáng: t?m nu?c khoáng, u?ng nu?c khoáng

+ Ch?a b?nh b?ng bùn

+ Ch?a b?nh b?ng hoa qu?

+ Ch?a b?nh b?ng s?a( d?c bi?t là s?a ng?a)

- Du l?ch ngh? ngoi gi?i trí

Nhu c?u chính làm n?y sinh hình th?c này là s? c?n thi?t ph?i ngh? ngoi d? ph?c h?i th? l?c và tinh th?n cho con ng. Ðây là lo?i hình du l?ch có tác d?ng gi?i trí, làm cu?c s?ng thêm da d?ng và gi?i thoát con ng kh?i cong vi?c hàng ngày.

- Du l?ch th? thao:

Du l?ch th? thao ch? d?ng: khách di du l?ch d? tham gia tr?c ti?p vào ho?t d?ng th? thao. Du l?ch th? thao ch? d?ng bao g?m:

+ Du l?ch leo núi

+ Du l?ch san b?n

+ Du l?ch câu cá

cac loai hinh du lichĐọc truyện này MIỄN PHÍ!