For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

xa hoi hoc dai cuong

567 1 0

A. xã hÙi hÍc là gì?

#KháI niÇm:

- Ngày nay, xhh °ãc inh ngh)a nh° sau: xhh là 1 KH thuÙc các KH xh

chuyên n/c các ql ,tinh ql ,các /IÃm, các tính ch¥t, các c¡ ch¿ n£y sinh,

v­n/, bi¿n Õi và mqhÇ giïa con ng°Ýi và con ng°Ýi.

B. Ñi t°ãng n/céu cùa xhh.

- TNC cùa xhh là xh loàI ng°Ýi trong ó các QHXH (ttxh) °ãc biÃu hiÇn

thông qua các hành vi xh giïa ng°Ýi và ng°Ýi hay nói 1 cách khác là n/c

mqh hïu c¡, sñ a/h l«n nhau, qhÇ biÇn chéng giï 1 bên là con ng°Ýi vÛi t°

cách cá nhân, nhóm& và 1 bên là xh vÛi t° cách là hÇ thÑng xh, c¡ c¥u xh.

- Nói 1 cách hình £nh ,v¥n à k ph£I là ß ch× làm cho con ng°Ýi và xh ngày

càng xa nhau hay nh­p l¡I làm 1 vÁ m·t lí lu­n và p/p lu­n xhh v¥n Á là

làm sao chÉ ra ql, tính ql, thuÙc tính, /IÃm cing nh° c¡ ch¿ ,hình théc,k

cùa sñ hình thành ,v/ và p/triÃn mqh t¯c Ùng qua l¡I giïa con ng°Ýi và

xh.

- Xét trong ti¿n trình p/ triÃn cùa xhh, các v¥n Á kép: con ng°Ýi-xh ,

hành Ùng xh-c¡ c¥u xh , v) mô-vi mô , chç quan-kquan , chç thÃ-

khách thà , tñ nhiên-xh & là trÍng tâm trong n/c xhh.

- Có thà nói TNC cça xh nói 1 cách kháI quát là hành vi xh cça con ng°Ýi

. chúng ta chÉ có thà hiÃu rõ h/vi xh trên c¡ sß làm rõ °ãc mÑi t÷ quan giïa

ng°Ýi-ng°Ýi trong các nhóm trong cÙng Óng xh dña trên các d¥u hiÇu ·c

tr°ng. Óng thÝi xhh n/c sñ t°¡ng t¯c giïa các nhóm và các cÙng Óng xh

khác nhau à phát hiÇn ra tính ql chi phÑi các qhÇ, các mÑi liên hÇ t¡o thành

hÇ thÑng tÕng thÃ, hoàn chÉnh cça xh

1. C¡ c¥u XH hÍc các c¥p Ù nghiên céu cça c¡ c¥u XH hÍc.

" C¡ c¥u XH hÍc.

Cn cévào Ñi t°ãng nghiên céu cça XH hÍc, thì các qui lu­n chung vÁ sñ

phát triÃn và sñ ho¡t Ùng cça XH, sñ tác Ùng qua l¡I giïa các thành ph§n

cça c¡ c¥u XH chính là cáI mà XH hÍc h°Ûng vào ó Ã nghiên céu. Các

nhà XH hÍc khác nhau cing có nhïng cách nhìn c¡ c¥u XH hÍc khác nhau.

Të quan IÃm t°¡ng quan, ng°Ýi ta quan niÇm có 3 méc Ù nghiên céu

khác nhau:

- Nghiên céu c¡ c¥u tÕng thà XH.

Të tính ch¥t, ·c IÃm cça các hình tháI XH mà chia thành XH nô lÇ, XH

phông ki¿n, XHTB ( nghiên céu ß c¥p Ù này là nhiÇm vå cça XH hÍc v)

mô ).

- Nghiên céu sñ v­n hành cça cácc¡ ch¿ XH, các tãp hãp XH( nhóm, hÙi,

oàn, cÙng Óng & ) trong quá trình qu£n lý XH.

- Nghiên céu c£ ng°Ýi vÛi t° cách là con ng°Ýi XH trong các mÑi t°¡ng

xa hoi hoc dai cuongĐọc truyện này MIỄN PHÍ!