112

1.5K 227 111

Farewell ko farewell samajh kar hi kapde phenne chahiye na ki bhai ki shaadi.

Indians Be Like || ✓Read this story for FREE!