"TÌM HIỂU VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM"

28.1K 26 10

MỤC LỤC

Tổng quan về Thị trường Chứng khoán.............................................................................................3 So sánh Điều kiện Niêm yết giữa HOSE và HNX..............................................................................6 So sánh Quy tắc và Phương thức Giao dịch của HOSE và HNX.....................................................9 Tình hình niêm yết hiện tại của HOSE và HNX..............................................................................15 10 vấn đề của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2009..........................................................19 Định hướng của UBCK Nhà nước trong năm 2010.........................................................................30 Ghi chú.................................................................................................................................................31

I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn. Việc mua bán này được tiến hành ở thị trường sơ cấp khi người mua mua được chứng khoán lần đầu từ những người phát hành, và ở những thị trường thứ cấp khi có sự mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấp.

Như vậy, xét về mặt hình thức, thị trường chứng khoán chỉ là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán, qua đó thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán. Thị trường chứng khoán có những chức năng cơ bản sau:

1. Chức năng cơ bản của thị trường chứng khoán

- Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế;

- Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng;

- Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán;

- Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp;

- Tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách vĩ mô.

2. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán

Các tổ chức và cá nhân tham gia thị trường chứng khoán có thể được chia thành các nhóm sau: nhà phát hành, nhà đầu tư và các tổ chức có liên quan đến chứng khoán.

a) Nhà phát hành

Nhà phát hành là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán. Nhà phát hành là người cung cấp các chứng khoán - hàng hoá của thị trường chứng khoán.

- Chính phủ và chính quyền địa phương là nhà phát hành các trái phiếu Chính phủ và trái phiếu địa phương.

- Công ty là nhà phát hành các cổ phiếu và trái phiếu công ty.

- Các tổ chức tài chính là nhà phát hành các công cụ tài chính như các trái phiếu, chứng chỉ thụ hưởng... phục vụ cho hoạt động của họ.

b) Nhà đầu tư

Nhà đầu tư là những người thực sự mua và bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư có thể được chia thành 2 loại: nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư có tổ chức.

- Các nhà đầu tư cá nhân.

- Các nhà đầu tư có tổ chức.

c) Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán

"TÌM HIỂU VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM"Đọc truyện này MIỄN PHÍ!