ngân hàng thương mại và trung gian tài chính

7.2K 0 0

Khái niệm ngân hàng thương mại

NHTM là trunh gian tài chính thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ với nội dung cơ bản là nhận tiền gửi, cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán. Ngoài ra, NHTM còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của xã hội.

• 2 Chức năng của ngân hàng thương mại

2.1 Chức năng trung gian tín dụng

Chức năng trung gian tín dụng được xem là chức năng quan trọng nhất của ngân hàng thương mại.

2.2 Chức năng trung gian thanh toán

NHTM đóng vai trò là thủ quỹ cho các doanh nghiệp và cá nhân, thực hiện các thanh toán theo yêu cầu của khách hàng như trích tiền từ tài khoản tiền gửi của họ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc nhập vào tài khoản tiền gửi của khách hàng tiền thu bán hàng và các khoản thu khác theo lệnh của họ. Chức năng này vô hình chung đã thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh tốc độ thanh toán, tốc độ lưu chuyển vốn, từ đó góp phần phát triển kinh tế.

2.3 Chức năng tạo tiền

Tạo tiền là một chức năng quan trọng, phản ánh rõ bản chất của ngân NHTM. Với mục tiêu là tìm kiếm lợi nhuận như là một yêu cầu chính cho sự tồn tại và phát triển của mình, các NHTM với nghiệp vụ kinh doanh mang tính đặc thù của mình đã vô hình chung thực hiện chức năng tạo tiền cho nền kinh tế. Chức năng tạo tiền được thực thi trên cơ sở hai chức năng khác của NHTM là chức năng tín dụng và chức năng thanh toán. Thông qua chức năng trung gian tín dụng, ngân hàng sử dụng số vốn huy động được để cho vay, số tiền cho vay ra lại được khách hàng sử dụng để mua hàng hóa, thanh toán dịch vụ trong khi số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng vẫn được coi là một bộ phận của tiền giao dịch, được họ sử dụng để mua hàng hóa, thanh toán dịch vụ... Với chức năng này, hệ thống NHTM đã làm tăng tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả của xã hội.

-Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại (NHTM) bao gồm:

+ Huy động vốn

+ Tín dụng

+ Đầu tư và kinh doanh chứng khoán

+ Kinh doanh ngoại tệ và vàng

+ Quản lý rủi ro

+Thanh toán & chuyển tiền

+ Thanh toán quốc tế

+Nghiệp vụ khác : ngân hàng điện tử, kinh doanh BDS..

Trong đó , hoạt động chính của NHTM là tín dụng & huy động vốn

Trắc nghiệm:

• Các cơ quan quản lý Nhà n¬ớc cần phải hạn chế không cho các ngân hàng nắm giữ một số loại tài sản có nào đó nhằm mục đích:để tạo ra môi tr¬ờng cạnh tranh bình đẳng trong nền kinh tế và sự an toàn, hiệu quả kinh doanh cho chính bản thân các ngân hàng này.

• các ngân hàng th¬ương mại cổ phần lại phải quy định mức vốn tối thiểu đối với các cổ đông để đảm bảo quy mô vốn chủ sở hữu cho các ngân hàng, đảm bảo an toàn cho khách hàng của ngân hàng.

• Nguyên nhân của rủi ro tín dụng bao gồm: Sự yếu kém của ngân hàng, khách hàng và những nguyên nhân khách quan khác.

TÀI CHÍNH TRUNG GIAN:

Là những tổ chức luôn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính-tiền tệ. Hoạt động chủ yếu và thường xuyên là thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính tiền tệ mà thu hút các khoản vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế rồi cung ứng cho những nơi cần vốn.

Các tổ chức tài chính trung gian có thể là các ngân hàng, các công ty chứng khoán, các hiệp hội cho vay, các liên hiệp tín dụng, các công ty bảo hiểm, các công ty tài chính.

Vai trò:

Những rào cản trong kênh tài chính trực tiếp

Chi phí giao dịch với các nhà đầu tư là chi phí hoa hồng cho môi giới, với người đi vay nhỏ và trung bình là chi phí cho phát hành chính khoán.

Vai trò của TGTC trong việc khắc phục hạn chế của kênh tài chính trực tiếp:

Giảm bớt chi phí giao dịch do quy mô hoạt động lớn và tính chuyên nghiệp cao

Gỉam bớt chi phí thông tin: Các tổ chức TCTG được trang bị đầy đủ về kiến thức và kinh nghiệm giúp đánh giá được chính xác hơn mức độ rủi ro tránh được hiện tượng người đi nhờ xe.

Chức năng

Chức năng tạo vốn

Các trung gian tài chính huy động vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế, hình thành các quỹ tiền tệ tập trung. Bằng cách trả lãi xuất, các trung gian tài chính đem lại lợi ích cho người có tiền tiết kiệm và đồng thời cũng làm lợi cho chính mình trong giai đoạn cung ứng vốn.

Chức năng cung ứng vốn

Trong nền kinh tế thị trường, người cần vốn là các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh trong và ngoài nước. Tổ chức tài chính trung gian sẽ đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn và nhận được một khoản lợi nhất định thông qua việc cho vay với lãi xuất cho vay lớn hơn lãi xuất các tổ chức này trả cho người tiếp kiệm.

Chức năng kiểm soát

Các tổ chức trung gian sẽ kiểm soát nhằm giảm tới mức tối thiểu sự rủi ro bằng cách thường xuyên hoặc định kỳ kiểm soát trước khi cho vay, trong và sau khi cho các doanh nghiệp vay vốn.

học tập kinh tếĐọc truyện này MIỄN PHÍ!