chương 1

633 0 0

Chương 1:đại cương tài chinh tiền tệ

Tính thanh khoản chỉ mức độ mà một tài sản bất kỳ có thể được mua hoặc bán trên thị trường mà không làm ảnh hưởng đến giá thị trường của tài sản đó.Tính thanh khoản là khả nẳng chuyển đổi thành tiền mặt với thời gian và chí phí thấp nhất (chi phí là tổn thất có thể xảy ra ví dụ như giảm giá ) theo tính thanh khoản từ cao đến thấp như sau: tiền mặt, đầu tư ngắn hạn, khoản phải thu, ứng trước ngắn hạn, và hàng tồn kho. Tình thanh khoản tiếng Anh là Liquidity

a) M1=Tiền mặt + Tiền gửi không kỳ hạn+ Tiền gửi có thể phát hành séc

b) M2= M1 + Tiền gửi có kỳ hạn (lượng nhỏ) + Tiền gửi tiết kiệm + Tiền gửi .....

c) M3=M2 + Tiền gửi có kỳ hạn (lượng lớn)+ Hợp đồng mua lại dài hạn + Đô la ..

M1 là lượng tiền có tính thanh khoản cao nhất.

Bản chất của tiền tệ

Quan điểm của Mark : tiền là hh đặc biêt , tách ra khỏi thế giới hh đóng vai trò làm vật ngang giá chung để thể hiện và đo lường giá trị củ tất cả hh khác.

Tóm lại: Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hoá, là sự thể hiện chung của giá trị; đồng thời, tiền tệ biểu hiện mối quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hoá.

Chức năng của tiền tệ:

• Thước đo giá trị. Tiền tệ dùng để biểu hiện và đo lường giá trị của các hàng hoá.

• Phương tiện lưu thông: Với chức năng làm phương tiện lưu thông, tiền làm môi

giới trong quá trình trao đổi hàng hoá. là chức là quan trọng nhất

• Phương tiện cất trữ. Làm phương tiện cất trữ, tức là tiền được rút khỏi lưu thông

đi vào cất trữ.

• Phương tiện thanh toán. Làm phương tiện thanh toán, tiền được dùng để trả nợ,

nộp thuế, trả tiền mua chịu hàng ...

"Giấy bạc ngân hàng" thực chất là Một loại tín tệ.

Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị.Phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định.

Chức năng

Chức năng huy động

• Đây là chức năng tạo lập các nguồn tài chính, thể hiện khả năng tổ chức khai thác các nguồn tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế

• Việc huy động vốn phải tuân thủ cơ chế thị trường, quan hệ cung cầu và giá cả của vốn

Chức năng phân phối

• Phân phối qua tài chính là sự phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị. Thông qua chức năng này,các quỹ tiền tệ tập trung và không tập trung được hình thành và sử dụng theo những mục đích nhất định.

• Phân phối thông qua tài chính gồm: phân phối lần đầu(là việc phân phối tại các khâu cơ sở,đó là các khâu tham gia trực tiếp vào các hoạt hoạt động sản xuất) và phân phối lại(là phân phối cho các khâu không tham gia trực tiếp trong quá trình sản xuất mà chỉ nhằm đảm bảo hoạt động bìng thường của xã hội).

• Tuy nhiên, thực tế phân phối được chia thành 3 nhóm:

phân phối có hoàn lại có thời hạn.vd tín dụng

phân phối không hoàn lại. vd ngân sách nhà nước

phân phối hoàn lại có điều kiện. vd như bảo hiểm

Chức năng giám sát

• Đây là chức năng kiểm tra sự vận động của các nguồn tài chính trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ.

• Thông qua chức năng này để kiểm tra và điều chỉnh các quá trình phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị,phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của mỗi thời kỳ,kiểm tra các chế độ tài chính của Nhà nước...

học tập kinh tếĐọc truyện này MIỄN PHÍ!