Prusy

1.5K 160 28

Moja teoria:

Gdy Prusy przestały istnieć Gilbert stał się personifikacją wioski w Polsce o nazwie Prusy, dlatego nie zniknął.

Gdy Prusy przestały istnieć Gilbert stał się personifikacją wioski w Polsce o nazwie Prusy, dlatego nie zniknął

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Hetaliowa księga śmieszkówPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!