Lệnh SQL

1.1K 0 0

B. Một số hàm thường sử dụng

Mặc dù trong SQL chuẩn không cung cấp cụ thể các nhưng trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu luôn cung cấp cho người sử dụng các hàm cài sẵn (hay còn gọi là các hàm của hệ thống). Trong phần này, chúng tôi cung cấp một số hàm thường được sử dụng trong SQL Server để tiện cho việc tra cứu và sử dụng trong thực hành

B.1 Các hàm trên dữ liệu kiểu chuỗi

Hàm ASCII

ASCII(string)

Hàm trả về mã ASCII của ký tự đầu tiên bên trái của chuỗi đối số

Hàm CHAR

CHAR(ascii_code)

Hàm trả về ký tự có mã ASCII tương ứng với đối số

Hàm CHARINDEX

CHARINDEX(string1,string2[,start])

Hàm trả về vị trí đầu tiên tính từ vị trí start tại đó chuỗi string1 xuất hiện trong chuỗi string2.

Hàm LEFT

LEFT(string,number)

Hàm trích ra number ký tự từ chuỗi string tính từ phía bên trái

Hàm LEN

LEN(string)

Hàm trả về độ dài của chuỗi string.

Hàm LOWER

LOWER(string)

Hàm có chức năng chuyển chuỗi string thành chữ thường, kết quả được trả về cho hàm

Hàm LTRIM

LTRIM(string)

Cắt bỏ các khoảng trắng thừa bên trái chuỗi string

Hàm NCHAR

NCHAR(code_number)

Hàm trả về ký tự UNICODE có mã được chỉ định

Hàm REPLACE

REPLACE(string1,string2,string3)

Hàm trả về một chuỗi có được bằng cách thay thế các chuỗi string2 trong chuỗi string1 bởi chuỗi string3.

Hàm REVERSE

REVERSE(string)

Hàm trả về chuỗi đảo ngược của chuỗi string.

Hàm RIGHT

RIGHT(string, number)

Hàm trích ra number ký tự từ chuỗi string tính từ phía bên phải.

Hàm RTRIM

RTRIM(string)

Cắt bỏ các khoảng trắng thừa bên phải của chuỗi string.

Hàm SPACE

SPACE(number)

Hàm trả về một chuỗi với number khoảng trắng.

Hàm STR

STR(number [,length [,decimal]])

Chuyển giá trị kiểu số number thành chuỗi

Hàm SUBSTRING

SUBSTRING(string, m, n)