Chapter 36: From the Ashes I

580K 19.3K 26.4K
                         

A/N: The game continues! Enjoy reading the third volume of the Project LOKI series!

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

A/N: The game continues! Enjoy reading the third volume of the Project LOKI series!

A/N: The game continues! Enjoy reading the third volume of the Project LOKI series!

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

LORELEI

HOW FAR have we gone since we started this game? How many times have we been hurt since we started risking our lives? How many times have we fallen?

My fingers could count them. Whenever the truth is within our grasps, it slips away. Thus we are trapped in a cursed scenario where the chase seems endless.

It has been days since the incident at the abandoned building. Loki was hurt but recovering. Jamie was traumatized and nowhere to be found. Alistair's condition has stabilized but still in comatose. We've stumbled over a big rock—like what happened before—but here we are, standing and never giving up.

Kagagaling ko lang mula sa ospital kung saan naka-admit ang kababata ko. His father, Alastor Ravena, visited him in his private room. Nang magkita kami roon, nakita ko sa mga mata niya na marami siyang gustong itanong tungkol sa nangyari. But he held his tongue and instead went on asking how I was.

Bumalik ako sa apartment bandang alas-kuwatro ng hapon. Pagbukas ko ng pinto sa unit, sumalubong sa akin si Freya na paika-ika ang lakad. Her body was wrapped in bandages but she's getting better every day.

Maingat ko siyang binuhat at kinarga sa mga bisig ko. Nakiusap ako kay Tita Martha kung pwedeng iuwi muna namin ang aming club cat sa unit habang nagpapagaling ito. She was hesitant at first, saying that the other tenants also asked for the same request. Ngunit nang makita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng pusa, her eyes werewet with tears and gave her approval. Basta huwag daw naming ilalabas si Freya para hindi makita ng iba.

"She's been waiting for you at behind that door."

I raised my head slightly to see Loki who's seated comfortably on the couch, reading one of his favorite mystery books. You could see the visible scars on his face and arms. Ilang beses kasi siyang pinaglalatigo ni Cedric sa abandoned building.

Umupo ako sa kabilang couch at ibinaba sa aking tabi si Freya. I scratched her chin gently which she seemed to like.

"How are your injuries?" tanong ko. Sinadya niyang itinaas ang hawak niyang libro upang hindi ko makita ang kaniyang mukha na may peklat. Is he embarrassed to show me his face?

Project LOKI: Volume 3Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon