1 . Nội dung nguyên lý về mối quan hệ phổ biến

17.4K 5 3

1 . Nội dung nguyên lý về mối quan hệ phổ biến

1. Khái niệm về mối liên hệ phổ biến:

Mối liên hệ phổ biến là khái niệm để chỉ sự:

- Tác động

- ràng buộc

- Qui định

- Chuyễn hóa

Của sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan. Sự liên hệ biểu hiện ở 3 mặt:

- Giữa các mặt trong cùng một sự vật hiện tượng

- Giữa các sự vật khác với nhau

- Giữa các sự vật với môi trường.

2. Các tinh chất của mối liên hệ

a./ Tính khách quan:

- Xuất phát từ tính thống nhất vật chất của thế giới.

- Mối liên hệ tồn tại bên ngoài ý thức con người

b./ Tính phổ biến

- Không có Sự vật hiện tượng nào không có mối liên hệ bởi vì chúng tồn tại trong 1 chỉnh thể thống nhất.

- Mối liên hệ tồn tại trong tất cả các lĩnh vực: tự nhiên, xã hội và tư duy.

c./ Tính đa dạng:

- Xuất phát từ tính đa dạng thế giới vật chất dẫn đến mối liên hệ đa dạng, biểu hiện ở:

* Liên hệ trong không gian ( cùng 1 thời điểm diễn ra nhiều sự kiện)

* Liên hệ trong thời gian ( là sự liên hệ kế tiếp nhau của các sự kiện )

* Liên hệ bên trong ( là mối liên hệ xảy ra bên trong sự vật hiện tượng.)

* Liên hệ bên ngoài (là mối liên hệ giữa sự vật này với sự vật khác)

* Liên hệ cơ bản

* Liên hệ không cơ bản.

- Mỗi kiểu mối liên hệ có vị trí vai trò và đặc điểm riêng của nó.

3. Ý nghĩa, phương pháp luận

a. Ý nghĩa:

* Trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn phải có quan điểm toàn diện, phải xem xét tất cả các mặt, các mối liên hệ và khâu trung gian.

Mác nói: " Trong tính hiện thực của nó, bản chất của con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội."

* Phải có quan điểm lịch sử cụ thể khi xem xét 1 sự vật hiện tượng nào đó, 1 con người nào đó, phải gắn với những hoàn cảnh điều kiện cụ thể.

* Chống lại cách xem xét cào bằng, phiến diện ngụy biện

1 . Nội dung nguyên lý về mối quan hệ phổ biếnĐọc truyện này MIỄN PHÍ!