Something - Girls Day

382 2 0
                         

Don't You Look
Into My Eyes
And Lie Again
I'm Sick Of Being Alone (Drop It)

hunduli nun
pyojong maltuwe
nom mong ga in
nun dut te
ni mom me
be in nas son
hyang gi ye
mong ga ye hol lin dut te

net cho get
chil lin na bwa
ho ruk ji ru nik
ka not shin na ga
ap dwi ga
i ret da jo ret da
we gu ron ni
net cho get
jil lin na bwa
ho ruk ji run nik
ka nok shin na ga
we dok ko ko bin na
i son na
nal so gi jim ma a

Na man mol la
sot don Something
pun myong hi nuk kyo jo
Must Be Something, wo oo
po nan no yek
ko jim mal
ku man yo gik ka ji man
Nothing, It's Something
Stop It, No ow..

Hu rin ha nul
sok kum mu chi ge
sul pi yu nun Piano
nim mo me
pe in nas son hyang gi ye
mon ga ye
ol lin dut te

net cho get
chil lin na bwa
ho ruk ji ru nik
ka not shin na ga
ap dwi ga
i ret da jo ret da
we gu ron ni
net cho get
jil lin na bwa
ho ruk ji run nik
ka nok shin na ga
we dok ko ko bin na
i son na
nal so gi jim ma a

Na man mol la
sot don Something
pun myong hi nuk kyo jo
Must Be Something, wo oo
po nan no yek
ko jim mal
ku man yo gik ka ji man
Nothing, It's Something
Stop It, No ow..

Sa rang-ul ship ge
o du ryo
go ha ji ma
hu we ha jim ma a
so gi go
yo jal to ul li nun
non yo gik ka ji
Bye Bye Bye Out

Na man mol la
sot don Something
pun myong hi nuk kyo jo
Must Be Something, wo oo
po nan no yek
ko jim mal
ku man yo gik ka ji man
Nothing, It's Something
Stop It, No ow..

ne ga jun sa rangi
non nu su won ni
ne ga jun sa rangi
ji gyo wo jon ni
ni yap pe son
bo i gi shi ro
cha ma don num mul
ne ga jun sa rangi
no nu su won ni
ne ga jun sa rangi
ji gyo wo jon ni
u rin yo
gik ka jin ni
u rin yo
gik ka jin ni

KPOP EASY LYRICSWhere stories live. Discover now