Chapter 8.1

8.9K 354 18

Chapter 8.1


"Ano ang ginagawa mo rito?" Mahahalata sa boses ni Rodrigo ang pagkabigla ng mapagbuksan ng pinto ang binatang Sarmiento.


"Gusto ko pong makausap si Maureen." Puno ng pagpapakumbaba ang tinig ni Nathan. Kailangan niyang ipakita sa mag-asawang Saavedra na seryoso siya sa pag-aalok ng kasal kay Maureen.


"Umalis ka na Nathan. Gaya ng sinabi ko sa'yo kanina wala kayong dapat pag-usapan ng anak ko." Hindi na nakatiis na sabad ni Frances na nakatayo sa tabi ng asawa.


"Hindi ako aalis dito hangga't hindi ko nakakausap si Maureen." Pagmamatigas ni Nathan.


Nang Makita nj Rodrigo ang determinasyon ng binata na makausap ang anak ay minabuti na lamang niyang patuluyin ito


"Bakit gusto mong makausap si Maureen?" Tanong ni Frances sa kabila ng pagtitimpi niya ng galit. Kasalukuyan silang magkakaharap sa sala.


"Sweetheart, ang mabuti pa pagkuha mo muna kami ng maiinom ni Mr. Sarmiento." Tiningnan ng makahulugan ni Rodrigo ang asawa. Gusto niyang iparating dito na siya na ang bahala sa binata.


Nakasimangot na tumayo si Frances pero bago tuluyang tumalikod ay binalingan niya ang asawa. "Huwag na huwag kang makakamali na magpapasilaw sa kayamanan ng lalaking iyan. Dahil ako mismo ang makakalaban mo." Pagbabanta niya.


Tinawanan lamang ni Rodrigo ang sinabi ng asawa bago nito hinarap si Nathan. "Talagang tinotoo mo ang sinabi mo noon sa akin." Mataman niya itong pinagmamasdan habang nagsasalita.


"Ang sabi ko naman sa inyo na kapag nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala ang anak ninyo ay hindi ninyo ako mapipigilan." Walang takot na sinalubong ni Nathan ang mga titig nito.


Napailing na lamang si Rodrigo. "That's obsession, hijo. I know someone who can help you to overcome that."


Hindi pinansin ni Nathan ang sinabi ng matanda. "Sabihin ninyo sa akin kung ano ang dapat kong gawin para pumayag kayong pakasalan ang anak ninyo."


Napatayo sa kinauupuan si Rodrigo at muli niya itong tinapunan ng masamang tingin. "Nasisiraan ka na talaga! Hindi mo ba naiintindihan ang pagiging sagrado ng kasal? Huwag mo itong gawing laro at hindi ko mapapayagan ang kalokohang ito." Namumula siya sa galit habang nagsasalita.


"I understand your sentiment Mr. Saavedra. Pero sana maging practical na kayo ngayon. Kaya kong ibalik ang dating lifestyle ninyo basta hahayaan lang ninyong maging asawa ko si Maureen." Kalmadong pahayag ni Nathan.


"Tarantado ka pala! My daughter is not for sale!" Dumadagundong ang boses ng matanda sa buong kabahayan.


Halos magkasabay ang mag-inang bumungad sa sala ng marinig ang malakas na boses ng kanilang padre de pamilya. Inabutan nila itong dinuduro si Nathan.


"What's going on here? At bakit nandito ka?" Naguguluhang tanong ni Maureen habang palipat-lipat ang tingin sa kanyang papa at kay Nathan.


"Hija, just stay in your room. Kami naang bahala ng papa mo rito." Pagtataboy ni Frances sa anak.


"Pero gusto kong malaman kung ano ang nangyayari rito." Pagpupumilit ni Maureen bago nito muling binalingan si Nathan.


"At ikaw ano ang ginagawa rito?" Pagalit niyang tanong.


"May business proposal lang sa akin si Mr. Sarmiento, kaya lang hindi ko nagustuhan ang ideya niya." Mabilis na tugon ni Rodrigo, hindi niya hinayaang makapagsalita ang binata.


May pagdududang tiningnan ni Maureen ang ama dahil hindi kapanipaniwala ang sinabi nito. Alam naman niyang wala silang kakayahan na makisosyo sa isang katulad ni Nathan Sarmiento at kung meron man ay mas uunahin niyang bayaran si Grace para matapos na ang panggigipit nito sa kanya.


"Sige na hija, kami na ang bahala ng papa mong makipag-usap kay Nathan." Muling pagtataboy ni Frances sa anak.


Mabilis na nagsalita si Nathan ng patalikod na ang dalaga. "Maureen, can we talk? May importante lang akong sasabihin."


"Hijo, mamaya na kayong mag-usap. Tapusin muna natin ang tungkol sa business proposal mo." Makahulugang turan ni Rodrigo bago niya sinenyasan ang anak na umakyat na sa silid nito. At ng makaalis na si Maureen ay buong kaseyosohang muli niyang hinarap ito.


"Bakit gusto mong pakasalan si Maureen?" Mariin niyang tanong.


Nagpakawala muna ng hangin sa dibdib si Nathan. Ito na ang simula ng pagkukunwari niya. "The first time I saw your daughter's picture in your office I was attracted to her....kaya siya ang hiniling kong kapalit para pagbigyan ang hinihingi ninyong extension ng loan sa SV Bank..."


"Alam mo ba na hindi iyan ang dapat na maging basehan mo ng pagpapakasal?" Putol ni Frances sa mga sasabihin pa sana ni Nathan.


"I was young then...hindi ko pa alam kung paano ang magkaroon ng tamang relasyon. But this time I am very much sure about my feelings for your daughter." Parang gusting batukan ni Nathan ang sarili. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganito para lamang maikama si Maureen. Gusto rin niyang patunayan sa mag-asawang Saavedra na ang inayawan ng mga ito noon ay siyang mangyayari ngayon. Kung pumayag lamang sana ang mga ito sa proposisyon niya ay baka hindi nakaranas ang mga ito ng kahirapan.


"Ibig mo bang sabihin na mahal mo si Maureen?" Hindi makapaniwalang tanong ni Rodrigo.


Mabilis na tango ang tugon ni Nathan.


"Patunayan mo sa amin na mahal mo si Maureen at kapag nakita naming mag-asawa na seryoso ka talaga ay hindi na kami hahadlang." Nakangising turan ni Frances. Alam niyang hindi kayang gawin ito ng binata dahil ang sarili lamang ang kaya nitong mahalin.


Nang marinig ni Nathan ang sinabi ni Mrs. Saavedra ay parang gusto niyang tumalon sa tuwa. Kakaibang kaligayan ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyun.

______________

A.N.

I will try my best na everyday na ulit ang UD :D


Happy reading ^^

Deal with the MillionaireWhere stories live. Discover now