cau 8_KTCT(cac thanh phan kinh te)

1.1K 0 0

Câu 8:Trình bày tính tất yếu và phân tích các thành phần kinh tế ở nước ta?

*Tính tất yếu khach quan va y ngia cua su ton tai nen kinh te nhieu tp

-Thanh phan KT la khu vuc kte,kieu qhe kte dc dac trung boi hinh thuc so huu nhat dinh ve TLSX.Do đó TP kte ton tai o nhung hinh thuc to chuc kte nhat dinh trong do can cu vao QHSX de xd tung tp kte cu the

-su ton tai kte nhieu tp la dac trung trong TKQD len CNXH va la tat yeu khach quan vi co 1 so tp kte theo PTSX cu để lại, 1 so tp kte moi dc hinh thanh trong qtrinh xd QHSX moi. Cac tp kte nen tang cua kte XHCN ngay cang ptrien va loi cuon cac tp ke khac hoi nhap vao PTSX moi

- Nguyên nhân co ban cua su ton tai nen kte nhieu thanh phan trong TKQD suy đén cùng là do qui luat QHSX phu hop voi tinh chat và trinh do cua LLSX. O nc ta do trinh do LLXH con thap, lai phan bo ko deu giua cac nganh, vung mien khac nhau nen tat yeu con ton tai nhieu loai hinh kte , nhieu hunh thuc so huu,nhieu thanh phan kte

- Su ton tai kte nhieu thanh phan ko nhung la khach quan ma con la dong luc kich thich su phat trien cua LLSXXH vi:

+ Su ton tai kte nhieu thanh phan tuc la ton tai nhieu hinh thuc to chuc kte,nhieu phuong thuc quan li phu hop voi trinh do khac nhau cua LLSX.su phu hop nay co tac dung thuc day NSLD, tang truong kte,nang cao hieu qua su dung cac nguon luc kte va toan bo nen kte quoc dan

+ dap ung duoc loi ich kte cua nhieu giai cap, tang lop xa hoi, co tac dung khai thac su dung cac nguon luc,tiem nang dat nuoc nhu SLĐ , vốn tài nguyên thiên nhiên..kinh ngiem quan ly de tang truong kte nhanh va hieu qua

- nuoc ta co 5 thanh phan kte co ban: kte nha nuoc, kte tap the, kte tu nhan, kte tu ban nha nuoc, kte co von dau tu nuoc ngoai

*Noi dung va vai tro cua cac thanh phan kte

(1).KTNN dua tren hinh thuc so huu cong huu ve TLSX chu yeu.KTNN bao gom cac DNNN,tai nguyen quoc gia va tai san thuoc so huu nha nc nhu dat dai ham mo..DNNN giu vai tro then chot o cac nganh,linh vuc kte va dia ban quan trong cua quoc gia va dc thể hiện nhu sau:

+cac DNNN đi đầu trong viec ung dung cac tien bo KHKT cong nge cao vao viec nang cao NSLĐ, chat luong hieu qua kte va chao hanh phap luat

+KTNN là chỗ dựa để NN thuc hien cac chuc nang dieu tiet nen kte theo dinh huong XHCN và lôi cuon cac tp kte khac cung ptrien theo dinh huong XHCN

+KTNN cung voi kte tap the cung nhau tro thanh nen tang vung chac cua nen KTQD

(2) KT tap the:dua tren hinh thuc so huu tap the bao gom cac hinh thuc hop tac đa dang trong đó HTX là nòng cốt,liên kết rộng rãi nguoi lao dong,cac hộ sxkd, doanh ngiep vua va nhỏ ko gioi han qui mo dia ban linh vuc.HTX dc hinh thanh dua tren co sở sự đóng góp cổ phần của các xã viên,phân phoi theo kqua kinh doanh,von gop va muc do tham gia cua họ.tổ chuc va hoat dong theo nguyen tac co ban la tự nguyện binh đẳng cùng có lợi và quản lý dân chủ

(3) Kinh te tu nhan:

*kte cá thể tiểu chủ:dua tren hinh thuc so huu nhỏ ve TLSX.kte cá the co nguon thu nhap hoan toan dua vao lao động và vốn của bản thân và gia đình; kte tiểu chủ là tuy ngon thu nhập vẫn chu yeu dua vao lao dong và vốn của bản thân nhung co thuê thêm lao động

Nuoc ta trinh đọ LLSX con thap nen thanh phan kte nay co vai tro to lon trong nhieu nganh nge va khap cac dia bàn cả nuoc. No co kha nang su dung hieu qua cac tiem nang ve vốn suc lao động, các kinh nghiệm sx ngành ngề truyền thống.hạn chế cua thanh phan kte nay la ở tính tự phát, manh mún chậm ứng dụng KHCN vào sx.

*kte tu bản tư nhân:sở huu tu nhân tư bản chủ ngĩa về TLSX và bóc lột lao động làm thuê. Trong TKQĐ ở nuoc ta thanh phan kte nay co vi tro phat trien LLSX,xã hội hóa sx,giải quyet viec lam và khai thac nguon von gop phan giai quyet cac van de XH khác

Nha nuoc khuyen khich KTTBTN phat trien rong rai trong cac nganh nge sxkd ma phap luat cho phep,tao moi truong kinh doanh thuan loi ve lau dài có thể huong thanh phan kte này có thể đi vào KTTBTN duoi nhung hinh thuc khac nhau.

(4)KTTBNN la thanh phan kte dua tren hinh thuc so huu hỗn hợp về vốn giữa TBNN và KTTBTN trong và ngoai nuoc duoi cac hinh thuc hop tac lien doanh. Hinh thuc nay co kha nang to lớn về vốn,công nghệ, tổ chuc quản ks tiên tiến,có vai trò đáng kể trong việc giải quyết việc làm và tăng truong kte. Su ton tai cua KTTBNN la rat can thiet và cần phải dc ptrien manh o nc ta trong TKQĐ

(5)kte co von dau tu nuoc ngoai:hinh thuc so huu hau nhu tuyet doi la von cua nuoc ngoai nhung chu sở huu ko nhat thiet phai là cac nhà tu bản. can tao dieu kien thuan loi de no phat trien, cai thien moi truong phap ly de thu hut manh von dau tu nuoc ngoai huong vao xuat khau, xay dung ket cau hạ tầng KTXH gắn với thu hút công nghệ hiện đại, tạo thêm việc làm.

cau 8_KTCT(cac thanh phan kinh te)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!