Mask of The Blues

59.4K 865 18
                         

This novel's story and characters are fictitious. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.

This story contains mature scenes and issues, read at your own risk!

This story contains mature scenes and issues, read at your own risk!

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

MASK OF THE BLUES

Started: Jan 2019

Veiled Diaries #2: Mask of The BluesTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon