13.khung hoang kinh te

3.6K 0 0

1. Khung hoang kinh te trong chu nghia tu ban

. Hinh thuc dau tien va pho bien trong nen san xuat tu ban chu nghia la

khung hoang san xuat "thua". Khi khung hoang no ra hang hoa khong tieu thu duoc, san

xuat bi thu hep, nhieu doanh nghiep bi vo no, pha san, tho thuyen bi that nghiep, thi truong bi roi loan. Tinh trang thua hang hoa khong phai la so voi nhu cau cua xa hoi,

ma la "thua" so voi suc mua co han cua quan chung lao dong. Trong luc khung

hoang thua dang no ra, hang hoa dang bi pha huy thi hang trieu nguoi lao dong lai lam

vao tinh trang doi kho vi ho khong co kha nang thanh toan.

Nguyen nhan cua khung hoang kinh te tu ban chu nghia bat nguon tu chinh mau

thuan co ban cua chu nghia tu ban. Do la mau thuan giua tinh chat va trinh do xa hoi

hoa cao cua luc luong san xuat voi che do so huu tu nhan tu ban chu nghia ve tu lieu

san xuat chu yeu cua xa hoi. Mau thuan nay bieu hien ra thanh cac mau thuan sau:

- Mau thuan giua tinh to chuc, tinh ke hoach trong tung xi nghiep rat chat che va khoa

hoc voi khuynh huong tu phat vo chinh phu trong toan xa hoi.

- Mau thuan giua khuynh huong tich luy, mo rong khong co gioi han cua tu ban voi

suc mua ngay cang eo hep cua quan chung do bi ban cung hoa.

- Mau thuan doi khang giua giai cap tu san va giai cap lao dong lam thue.

Cuoc khung hoang kinh te dau tien no ra vao nam 1825 o nuoc Anh va cuoc

khung hoang dau tien mang tinh chat the gioi tu ban chu nghia no ra vao nam 1847.

2. Tinh chu ky cua khung hoang kinh te trong chu nghia tu ban

Khung hoang kinh te xuat hien lam cho qua trinh san xuat tu ban chu nghia mang

tinh chu ky. Trong giai doan tu do canh tranh cua chu nghia tu ban, cu khoang tu 8 den

12 nam nen kinh te tu ban chu nghia lai phai trai qua mot cuoc khung hoang kinh te.

Chu ky kinh te cua chu nghia tu ban la khoang thoi gian nen kinh te tu ban chu nghia

van dong tu dau cuoc khung hoang nay den dau cuoc khung hoang sau. Chu ky kinh te

gom bon giai doan: khung hoang, tieu dieu, phuc hoi va hung thinh.

- Khung hoang la giai doan khoi diem cua chu ky kinh te moi. o giai doan nay,

hang hoa e thua, u dong, gia ca giam manh, san xuat dinh tre, xi nghiep dong cua, cong

nhan that nghiep hang loat, tien cong ha xuong. Tu ban mat kha nang thanh toan cac

khoan no, pha san, luc luong san xuat bi pha hoai nghiem trong. Day la giai doan ma

cac mau thuan bieu hien duoi hinh thuc xung dot du doi.

- Tieu dieu: dac diem o giai doan nay la san xuat o trang thai dinh tre, khong con

tiep tuc di xuong nua nhung cung khong tang len, thuong nghiep van dinh don, hang

hoa duoc dem ban ha gia, tu ban de roi nhieu vi khong co noi dau tu. Trong giai doan

nay de thoat khoi tinh trang be tac, cac nha tu ban con song sot tim cach giam chi phi