Chapter 6.1

9.3K 366 24

Chapter 6.1

Napaayos sa pagkakaupo si Maureen ng marinig ang boses ni Nathan, hindi niya namalayan ang paglapit nito sa kanyang mesa dahil masyado siyang nabahala sa napag-usapan nilang magkaibigan.


"Miss Saavedra, gusto kitang makausap tungkol sa vacation leave mo." Pagkasabi nito ay walang paalam na tumalikod na si Nathan upang bumalik sa opisina ng kapatid.


Napakunot ang noo ni Maureen sa biglang pagsulpot ng binata. Puwede naman nitong utusan si Helen para ipatawag siya. Ngunit nabuhayan siya ng loob ng marealize ang huling sinabi nito, maaaring aprubahan na nito ang hinihingi niyang bakasyon kaya naman nagmamadali niyang sinundan ang binata.


Si Nathan naman ay napapangiti, kitan-kita niya kanina ang problemadong mukha ni Maureen. Kaya nasisiguro niya napakahalaga rito na makauwi ng Pilipinas. Iniisip pa lamang niya ang pinaplano ay may kakaibang klaseng pakiramdam na ang nabubuhay sa buong pagkatao niya. Ang hindi lang niya masiguro ay mapapayag niya ito sa nais niyang mangyari. Naputol siya sa pag-iisip ng makarinig ng mahihinang katok.


"Bigyan mo ako ng isang mahalagang dahlia kung bakit dapat kong aprubahan ang hinihingi mong bakasyon." Simula ni Nathan pagkaupong-pagkaupo ni Maureen.


Bahagyang napaisip ang dalaga, kung idadahilan niya ang tungkol sa pagtulong sa kanyang tiyahin ay maaaring isipin nito na kailangan niyang manatili ng matagal sa Pilipinas. "Wedding anniversary ng parents ng boyfriend ko, iniimbitahan nila ako at para makilala ko rin sila ng personal." Pagsisinungaling niya rito. Kabadong-kabado siya habang nagsasalita.


"So....you have a boyfriend." Tanging nasabi ni Nathan. Nang mga sandaling iyun ay may pagkainis siyang naramdaman para sa boyfriend nito.


Napayuko si Maureen, natatakot siya nab aka makahalata ito na nagsisinungaling siya. Hindi dapat nito malaman ang talagang sadya sa Pilipinas lalo na ang tungkol sa ipinapagawa sa kanya ni Grace.


"It's really important for you to meet your future in-laws....what if I will not approve your request?" Nananantiyang pahayag ni Nathan.


Napaangat ng ulo si Maureen at sinalubong ang mga titig nito. "Kung hindi mo naman pala aaprubahan ang request ko sana hindi mo na ako pinapunta ulit dito. I have lots of work waiting for me." Pagalit na sabi niya at ng akmang tatayo na siya ay muling nagsalita ang binata.


"Listen to me first." Seryosong tinitigan ni Nathan ang kaharap, pinag-iisipan niyang mabuti kung paano niya sasabihin ang kundisyong hihingin niya.


Nagsimula ng bumilis ang tibok ng puso ni Maureen habang seryosong titig na titig sa kanya ang binata. At ng hindi na niya matagalan ang mga titig nito ay siya na ang umiwas ng tingin.


"Marry me." Walang kangiti-ngiting pahayag ni Nathan.


"What?!" Nanlaki ang mga mata ni Maureen ng muling balingan ang binata. Talagang nagimbal siya sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa inaalok nito dahil sa pagkakaalam niya ay may fiancée ito at mula sa kilala at nirerespetong pamilya sa Pilipinas. Nabuhay na naman ang pagkainis niya rito dahil mukhang pinaglalaruan naman nito ngayon ang emosyon niya.


"Mr. Sarmiento, hindi ako nakikipaglokohan sa'yo." Nakasimangot na muling turan niya ng makabawi sa pagkabigla.


"Kailangan mo lang akong pakasalan sa papel para tigilan ako ni Farah at matatapos na rin ang panghihimasok ng mga reporters sa personal kong buhay at kapag pumayag ka sa gusto ko kahit isang taong bakasyon ay puwede mong gawin. Basta tatandaan mo lang na sa paningin ng publiko ay mag-asawa tayo kaya iwasan mong gumawa ng mga bagay na makakasira sa pangalan ko." Kalmadong paliwanag ni Nathan. Siguradong matutuwa ang kanyang mga magulang lalo na ang kanyang mama kapag nalaman nitong napapayag niyang magpakasal sa kanya si Maureen.


Ang tanging hindi matutuwa rito ay si Farah. Parang nakikini-kinita na rin niya ang magiging reaksiyon ng dating nobya. Sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanya ni Maureen ay makakaganti na siya rito, sa mga kasinungalingang ginawa nito. Agad niyang tinapos ang anumang ugnayan nila ng malathala sa mga pahayagan ang tungkol sa kasal nila at hanggang ngayon ay patuloy pa ring pinagpipiyestahan ang kanyang buhay ng mga reporters. At mapahanggang ngayon din ay puro kasinungalingan pa rin ang mga ibinibigay na impormasyon ni Farah sa mga ito kaya lalong napapasama ang imahe niya sa publiko.


Napataas ang kilay ni Maureen sa narinig, hindi pa nga siya sumasang-ayon sa kalokohan nito pero kung makapagdemand na sa kanya ay parang pag-aari na siya nito. "Hindi pa naman ako desperado para magpakasal sa'yo. And besides I have a boyfriend." Mariin niyang turan. Pinanindigan na niya ang pagsisinungaling. Kung iba lang sana ang sitwasyon nila ay baka agad na niyang sinunggaban ang alok nito. Matagal na niyang pinangarap na mapalapit sa hinahangaang binata ngunit ng Makita niya ang masamang pag-uugali nito ay pinutol na niya ang kahibangan. Nang walang marinig na tugon sa binata ay walang paalam na lumabas na siya ng opisina. Sa tingin niya ay sapat na ang limang taong iginugol niya sa kumpanya at ito na siguro ang tamang pagkakataon para tuluyan ng magpaalam kay Margarette.

____________

A.N.

Sorry natagalan po ng update medyo marami lang pong inaasikaso :D 


Happy reading :D 

Deal with the MillionaireWhere stories live. Discover now