ly thuyet kinh te luong

3.5K 0 0

MỤC LỤC Trang

CHƯƠNG 1GIỚI THIỆU 3

1.1.Kinh tế lượng là gì? 3

1.2.Phương pháp luận của Kinh tế lượng 4

1.3.Những câu hỏi đặt ra cho một nhà kinh tế lượng 8

1.4.Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng 8

1.5.Vai trò của máy vi tính và phầm mềm chuyên dụng 9

CHƯƠNG 2ÔN TẬP VỀ XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

2.1.Xác suất 11

2.2.Thống kê mô tả 23

2.3.Thống kê suy diễn-Vấn đề ước lượng 25

2.4.Thống kê suy diễn - Kiểm định giả thiết thống kê30

CHƯƠNG 3HỒI QUY HAI BIẾN

3.1.Giới thiệu 39

3.2.Hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu 41

3.3.Ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy theo phương pháp OLS..............................44

3.4.Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy 48

3.5.Định lý Gauss-Markov 52

3.6.Độ thích hợp của hàm hồi quy - R2

52

3.7.Dự báo bằng mô hình hồi quy hai biến 54

3.8.Ý nghĩa của hồi quy tuyến tính và một số dạng hàm thường được sử dụng 56

CHƯƠNG 4MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI

4.1. Xây dựng mô hình 60

4.2.Ước lượng tham số của mô hình hồi quy bội 61

4.3.

2

R và

2

R

hiệu chỉnh 64

4.4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình 64

4.5. Quan hệ giữa R2

và F 65

4.6. Ước lượng khoảng và kiểm định giả thiết thống kê cho hệ số hồi quy 65

4.7. Biến phân loại (Biến giả-Dummy variable) 66

CHƯƠNG 5GIỚI THIỆU MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN

MÔ HÌNH HỒI QUY

5.1. Đa cộng tuyến 72

5.2. Phương sai của sai số thay đổi 74

5.3. Tự tương quan (tương quan chuỗi) 80

5.4. Lựa chọn mô hình 81

CHƯƠNG 6 DỰ BÁO VỚI MÔ HÌNH HỒI QUY

6.1. Dự báo với mô hình hồi quy đơn giản 84

6.2. Tính chất trễ của dữ liệu chuỗi thời gian và hệ quả của nó đến mô hình 84

ly thuyet kinh te luongĐọc truyện này MIỄN PHÍ!