câu 2: quan điểm cua hcm về vấn đề dân tộc

22.8K 15 4

Câu 2: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc? Hãy cho biết trong quan điểm đó, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh vấn đề dân tộc nào?

Vấn đề dân tộc mà Hồ Chí Minh đề cập đến trong tư tưởng của mình được thể hiện tập trung chủ yếu ở các nội dung về quyền dân tộc, quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, và quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

1.      Vấn đề dân tộc thuộc địa:

a)      Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa:

-          Đấu tranh chống CN thực dân, giải phóng dân tộc.

-          Lựa chọn con đường phát triển của dân tộc: trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐCSVN, HCM viết: “Làm tư sản dân quyền CM và thổ địa CM để đi tới XH Cộng sản” con đường đó kết hợp trong đó cả nội dung dân tộc, dân chủ và CNXH xét về thực chất chính là con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

b)      Độc lập dân tộc – nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa:

-          Cách tiếp cận từ quyền con người: từ quyền con người, HCM đã khái quát nâng cao thành quyền dân tộc: “ tất cả các dân tộc trên thế giới sinh ra đều có quyền bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.

-          Nội dung của độc lập dân tộc: Độc lập tự do là khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa. Người nói: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là trả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”.

c)      Chủ nghĩa dân tộc – 1 động lực lớn của đất nước:

-          HCM khẳng định: đối với các dân tộc thuộc địa ở phương Đông, “chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước”

-          Xuất phát từ sự phân tích quan hệ giai cấp trong XH thuộc địa, từ truyền thống dân tộc VN, HCM đã đánh giá cao sức mạnh của CN dân tộc mà những người cộng sản phải nắm lấy và phát huy và Người cho đó là “chính sách mang tính hiện thực tuyệt vời”.

-          Trong tư tưởng HCm, CNDT chân chính “là 1 bộ phận của tinh thần quốc tế”, khác hẳn với tinh thần “vị quốc” của bọn đế quốc phản động.

2.      Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp:

a)      Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ với nhau:

HCM rất coi trọng vấn đề dân tộc, đề cao sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, nhưng Người luôn đứng trên quan điểm giai cấp để nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc.

b)      Giải phóng dân tộc là vấn đề trên hết, trước hết, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH:

Con đường cứu nước của HCM là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Tư tưởng của Người phản ánh quy luật khách quan của sự nghiệp GPDT trong thời đại của CN đế quốc.

c)      Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng dân tộc:

HCM giải quyết vấn đề dân tộc theo quan điểm giai cấp, nhưng đồng thời, đặt vấn đề giai cấp trong vấn đề dân tộc.

câu 2: quan điểm cua hcm về vấn đề dân tộcRead this story for FREE!