Chuyen De lich Su Viet Nam

1.3K 4 0

PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM

Câu 1: Tình hình phân hóa xã hội Việt Nam sau CTTG I

Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp làm cho kinh tế Việt Nam thay đổi, tính chất nửa thuộc địa nửa phong kiến biểu hiện ngày càng rõ, xã hội Việt Nam phân hóa ngày càng sâu sắc.

Giai cấp địa chủ phong kiến:

Đã đầu hàng thực dân Pháp, được Pháp nuôi dưỡng, là chỗ dựa chủ yếu của đế quốc, ra sức chiếm đoạt ruộng đất của nông dân, bóc lột nông dân bằng sưu cao thuế nặng. Tuy nhiên, có 1 bộ phận có tinh thần yêu nước, họ sẽ tham gia phong trào khi có điều kiện

Giai cấp tư sản

Ra đời sau CTTG I, số lượng ít phần đông làm thầu khóan cung cấp nguyên liệu hay làm đại lý cho thực dân Pháp. Bị Pháp chèn ép cạnh tranh, thế lực kinh tế yếu, chia làm 2 bộ phận:

+ Tư sản mại bản: quyền lợi gắn liền với đế quốc, cấu kết chăth chẽ với đế quốc.

+ Tư sản dân tộc: có khuynh hướng kinh doanh độc lập, có tinh thần dân tộc nhưng dễ thỏa hiệp khi đế quốc mạnh.

Tầng lớp tiểu tư sản:

Ra đời gần như đồng thời với giai cấp tư sản , bị đế quốc bóc lột và bạc đãi, đời sống bấp bênh. Bộ phận trí thức, học sinh sinh viên có tinh thần cách mạng. đây là lực lượng quan trọng của cách mạng dân tộc dân chủ.

Giai cấp nông dân:

Chiếm 90% dân số chịu 2 tấn áp bức: đế quốc và phong kiến. Họ bị bần cùng hóa và bị phá sản trên quy mô lớn. Giai cấp nông dân Việt Nam vốn có lòng yêu nước sâu sắc, sẵn sàng đứng lên đấu tranh, nhưng do khôgn đại diện cho phương thức sản xuất mới nên không thể nắm vai trò lãnh đạo cách mạng. Họ là lực lượng đông đảo và hăng hái nhất

Giai cấp công nhân:

Ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ngày càng tăng về số lượng năm 1929 là 22 vạn, sống tập trung trong các thành phố, các đồn điền. Ngoài những đặc điểm của giai cấp công nhân quốc tế (đại diện cho phương thức sản xuất mới. có hệ tư tưởng riêng, có ý thức tổ chức và có tinh thần kỷ luật...)còn có những đặc điểm riêng:

+ Ra đời sớm (trước tư sản) và chịu 3 tầng áp bức (tư sản, đế quốc và phong kiến)

+ Có quan hệ tự nhiên với nông dân

+ Kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc

Với những đặc điểm trên công nhân sớm trở thành lực lượng chính trị độc lâp, thống nhất, là giai cấp đảm đương sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Câu 2: Tình hình thế giới sau CTTG I đã có ảnh hưởng như thế nào đế cách mạng Việt Nam?

Sau CTTG I tình hình thế giới có nhiều biến động và có tác động lớn vào Việt Nam

Cách mạng tháng 10 Nga thành công lật đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến, đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền. Dưới ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 phong trào GPDT ở thuộc địa và phong trào công nhân ở chính quốc có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Chuyen De lich Su Viet NamĐọc truyện này MIỄN PHÍ!