Quy Trinh Phat Trien Phan Mem

Bắt đầu từ đầu

o 3 mức trừu tượng

o Trừu tượng thủ tục: dãy các chỉ thị với chức năng đặc thù và giới hạn nào đó

o Trừu tượng dữ liệu: tập hợp dữ liệu mô tả đối tượng dữ liệu nào đó

o Trừu tượng điều khiển: Cơ chế điều khiển chương trình không cần đặc tả những chi tiết bên trong

o Ví dụ: Mở cửa. Thủ tục: Mở gồm . . .; Dữ liệu: Cửa là . . .

Câu 3. Khái niệm kiến trúc phần mềm: quan điểm phân cấp, quan điểm thực thi, các định nghĩa chuẩn về kiến trúc phần mềm.

 Khái niệm: (wiki)

Kiến trúc phần mềm của một chương trình máy tính hay một hệ thống tính toán là cấu trúc của các thành phần trong hệ thống đó. Kiến trúc phần mềm bao gồm các phần tử phần mềm, các thuộc tính và mối quan hệ giữa chúng. Ngoài ra, thuật ngữ "kiến trúc phần mềm" cũng đề cập đến các tài liệu kiến trúc phần mềm của một hệ thống, thuận tiện cho việc trao đổi thông tin giữa các thành viên trong một dự án. Kiến trúc phần mềm giúp việc quyết định ở mức cao trong thiết kế phần mềm dễ dàng hơn và cho phép tái sử dụng các thành phần và mẫu thiết kế của các dự án

 Phần mềm nhìn từ cấu trúc phân cấp

o Cấu trúc phần mềm là cấu trúc phân cấp (hierarchical structure): mức trên là hệ thống (system), dưới là các hệ thống con (subsystems)

o Dưới hệ thống con là các chương trình

o Dưới chương trình là các Modules hoặc Subroutines với các đối số (arguments)

 Một số khung nhìn khác

o Khung nhìn theo các chức năng/view logic (Functional/logic view)

o Khung nhìn theo mã nguồn (Code view)

o Khung nhìn theo tư tưởng phát triển/ cấu trúc (Development/structural view)

o Khung nhìn về xử lý đồng thời /tiến trình / thread (Concurrency/process/thread view)

o Khung nhìn vật lý /view triển khai / (Physical/deployment view )

o Khung nhìn theo hành động người sử dụng (User action/feedback view )

 quan điểm thực thi: ko thấy thông tin

Câu 4. Khủng hoảng phần mềm là gì. Khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng phần mềm. Bài học thực tế giai đoạn 1997-2000 và 2006-2010 của thế giới.

 Khủng hoảng phần mềm:

o 10/1968 tại Hội nghị của NATO các chuyên gia phần mềm đã đưa ra thuật ngữ "Khủng hoảng phần mềm" (Software crisis). Qua hàng chục năm, thuật ngữ này vẫn được dùng và ngày càng mang tính cấp bách

o Khủng hoảng là gì ? [Webster's Dict.]

o Điểm ngoặt trong tiến trình của bất kỳ cái gì; thời điểm, giai đoạn hoặc biến cố quyết định hay chủ chốt

o Điểm ngoặt trong quá trình diễn biến bệnh khi trở nên rõ ràng bệnh nhân sẽ sống hay chết

o Trong phần mềm: Day dứt kinh niên (chronic affliation, by Prof. Tiechrow, Geneva, Arp. 1989)

Quy Trinh Phat Trien Phan MemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!