Chapter 5.2

9.7K 329 15

Chapter 5.2

Kinaumagahan pagdating ni Maureen sa opisina ay inabutan niya ang mga kasamahan na seryoso ng nagtatrabaho. Napakunot ang noo niya dahil may 15 minutes pa bago ang official time nila. Karaniwang nakagawian ng mga ito ay nagkukwentuhan muna habang naghihintay ng oras ngunit ngayon ay parang may kakaibang tensiyon ang bumabalot sa buong opisina.

Nilapitan niya si Irene sa pwesto nito. "What's going on here?" pabulong niyang tanong.

"The monster is here." pabulong din na tugon ni Irene.

Napabuga ng hangin si Maureen. Simula na naman ng kalbaryo niya kay Nathan Sarmiento. Magkokomento pa sana siya sa sinabi nito ng marinig niya ang tinig ng binata.

"Maureen, I need to talk to you." seryosong turan ni Nathan mababakas din sa tinig nito ang pagkairita.

"Lagot! Your battle will begin now!" pang-aasar ni Irene habang nakatanaw kay Nathan na papasok sa private office nito.

"I think this is the perfect time." kausap ni Maureen sa sarili bago nagmamadaling sumunod kay Nathan.

"Morning, Helen." pilit na pinasigla ang tinig ng mapatapat sa mesa ng secretary ng boss.

"Be prepared the beast is not in the good mood." may pagbabalang tugon nito.

Wala ng inaksayang sandali si Maureen ng marinig ang babala ni Helen, dali-dali siyang pumasok sa opisina ng boss. Inabutan niyang magkasalubong ang mga kilay nito habang may binabasang mga dokumento. Hindi pa niya nagagawang batiin ito ay inulan na siya ng maraming tanong.

"Ano ang ibig sabihin nito? Bakit delay ang mga shipments? Did you check the financial report this month?" pagalit na tanong ni Nathan.

Bago nagsalita ay umupo muna si Maureen. "Nagkaproblema tayo sa shipping company kaya umuwi si Margarette sa Pilipinas para ayusin ito kaya lang...." napaisip siya, kabilin bilinan ng kanyang boss na huwag ipaalam sa kuya nito ang tungkol sa kalagayan.

"Damn! Kung hindi ito masosolusyunan  pwedeng mabankrupt ang kumpanya. As my sister's assistant, what did you do to help her?" nang-uuyam niyang tanong sa dalaga.

Napatiim bagang si Maureen, kailangan niyang kontrolin ang galit dahil may kailangan siya rito. "I'm doing my job Mr. Sarmiento. You should check our clients list and for your information all our clients renewed their contract because they fully understand our situation and they know that we're doing an alternative solution for this problem." malumanay niyang paliwanag bago ibinigay sa binata ang hawak niyang papel.

Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Nathan ng mabasa na humihingi ito ng 2 months vacation leave. "Did you talk to my sister?"

Tumango si Maureen. "She approved it. She said you can handle the company without me."

"No! I will not approve this. May mga business transactions din ako kaya nandito ako ngayon. I can't give my full attention here." mariing turan ni Nathan sabay tapon sa basuran na nasa tabi ang hawak na papel.

"I've been working here for 5 years, I deserve to have a vacation. I'm just asking for 2 months leave." nakikiusap na ang boses ni Maureen. Lulunukin niya ang kanyang  pride payagan lamang siya nito.

"I'm sorry Miss Saavedra but I need you here...."

"Akala ko ba hindi mo ako kailangan? Five years ago, you fired me right? I'm thankful to your mother because..."

"My answer is still no! Go back to your work." matigas na utos ni Nathan. Halos kadarating lang niya kaninang madaling araw pero mas pinili pa niyang bisitahin ang kumpanya ng kapatid kaysa ang magpahinga. Kaninang pagdating niya ay si Maureen ang agad niyang hinanap. Naiinis siya sa dalaga pero hindi niya maintindihan kung bakit gusto niya lagi itong nakikita. Sa katunayan nga ay lagi niyang dala ang litrato ng dalaga na pinagpilitang ibinigay ng kanyang ina.

Biglang nataranta si Maureen, nangako siya sa mga magulang na tutulungan ang kanyang tita Fely. Kailangan niyang mapapayag ito dahil ito ang kundisyon sa kanya ni Margarette. Kung kinakailangan niyang magpakumbaba ng husto rito ay gagawin niya.

"Excuse me, Maureen. You're mother is on the phone." magalang na pagbibigay impormasyon ni Helen.

"Thanks Helen." mabilis na napatayo sa kinauupuan si Maureen bago nito binalingan ang binata. "Mr. Sarmiento, please conside my request." muling hirit niya rito.

Naiiling na lamang si Nathan habang pinapanood ang nagmammadaling dalaga. Nang mapag-isa ay napatayo siya ng may naisip na ideya. Nagmamadali niyang sinundan si Maureen.

"Mama, may problema ba?" nag-aalalang bungad ni Mureen sa kabilang linya.

"Tumwag si Grace ang bilin niya mag return call ka raw sa kanya. Tinatwagan ka raw niya sa handphone mo kaya lang hindi mo rin daw sinasagot. Naniningil na ba siya anak?"

"Nakalimutan ko yata sa kotse ang cellphone ko." tugon ni Maureen habang hinahalungkat ang kanyang shoulder bag.

"Naniningil na ba si Grace?" muling tanong ni Frances na may pag-aalala.

"No, mama. May problema lang siya ngayon at kailangan niya ng makakausap. Tatawagan ko siya mamaya."

Nakahinga ng maluwag si Frances sa narinig, ang plano pa naman sana niya ay kausapin ang kanyang ate Fely para sabihin dito na ibenta na lamang nila ang lupa sa Palawan para mabayaran ang 5 milyon na utang kay Grace.

"Sige na hija, tawagan mo na ang kaibigan mo." nagmamadali ng nagpaalam ang ginang.

Pagkababa ng telepono ay agad na tinungo ni Maureen ang internet phone nila para makatawag sa Pilipinas.

"Grace, sinabi sa akin ng mama...."

"My god Reena! Kanina pa kita tinatawagan." inis na bungad ni Grace .

Medyo nabigla si Maureen sa tono ng pananalita ng kaibigan. "Sorry, nakalimutan ko ang phone ko sa kotse."

"I need your help. Kailangan kong maipaghiganti ang kapatid ko. Tutulungan mo ako di ba? Noong panahon na nangangailangan ka ng tulong hindi ako nagdalawang isip na tulungan ka." may halong panunumbat ang pananalita ni Grace.

"Of course, I will help you." napakagat sa labi si Maureen.

"That's great! Kailangan mong umuwi dito sa Pilipinas at kapag nakuha ko na ang buong detalye tatawagan kita ulit." biglang sumigla ang boses ni Grace.

Nang maibaba ni Maureen ang telepono ay nanghihina siyang napaupo. Hindi pa niya nakukuha ang approval ni Nathan sa vacation leave na hinihingi niya tapos heto pa ang kaibigan na nagdedemand na umuwi siya ng Pilipinas. Gagawin niya ang lahat mapapayag lamang niya si Nathan para matulungan din niya si Grace.

------------------------

Enjoy reading guys 😄

Deal with the MillionaireWhere stories live. Discover now