What is Haseyo,Hamnida..Etc.

1.2K 18 2

Ikaw!!!..tama ikaw nagbabasa nito kung nanonod ka ng Kdrama o variety shows. Narinig mo na ang Immida,Haseyo,Durimnida....Kund di mo alam ibig sabihin ng mga yan edi basahim mo ito🤷🏻‍♀️😂😂😂💜

Hamnida-합니다- Ido (Formal)(its used at the end of the sentence.)

Imnida-입니다-Is (formal)(it is used at the end of sentence).

Haseyo-하세요-Do You?

Ashimnika?Do you know-아십니까

Durimnida-Give-드립니다-(formal)(used at the end of sentence)

Sumnikka?습니까-(Formal)(ending of Question.)

Sumnida-습니다-(Formal)(ending of Answering the Question.)

Haeyo-i do-해요(ending) (formal)

Deshmnikka? 드십니까?-(maraming Meaning.just by itself does not make sense.)

Majimak-Last-마지막

-Don't be afraid to fail.
Be afraid not to try!.-BTS

Let's Learn Korean (English Tagalog Explanation)Read this story for FREE!