[03] Terms and Conditions

190K 8.2K 2.3K
                         

MAVIEL

KUNG PAGIGING practical ang paiiralin ko, dapat ko nang tanggapin ang offer sa Moriartea Cafe. Kahit sino sigurong offer-an ng gano'ng kataas na sahod, pipirma na ng kontrata on the spot. Sana nga lang ay hindi ito scam na isinet ni Sigmund.

What a weird name, by the way. Naalala ko tuloy si Sigmund Freud, isang kilalang psychologist.

"And here's your contract!"

When an opportunity knocks on your door, let it in, they say. Kaya pagkatapos ng morning period namin, dumiretso ako sa Moriartea Cafe upang ipaalam sa kanila ang desisyon ko at pirmahan na ang kontrata. Somehow I felt special. Isinara pa talaga nila ang buong cafe para sa akin.

Sigmund was seated across the table, his hands placed on the knees of his crossed legs. Now that I have an idea of what he was capable of, nakaramdam ako ng pagkailang. Parang binabasa niya kasi ang isip ko sa pamamagitan ng maliliit kong kilos.

"Oh, just take your time and relax! Wala namang time limit ang pagpirma mo sa contract. Basta basahin mo nang mabuti para wala tayong problema."

Ugh. He read my mind again.

"Yes, I did."

Napapikit na lang ako bago muling itinuon ang atensyon ko sa papel. Dumagdag pa sa pagkailang ko ang paligid-ligid na si Nikolai, nakatutok ang hawak na digital camera sa akin. Parang isa akong artista na nagko-contract signing sa isang bigating network. If this was how they make people feel special, I don't know if they are doing it right.

I flipped over the pages and read the terms and conditions. There was nothing unusual in the contract—except for two items.

18. In the event of resignation, the employee shall submit a written notice thirty days before its effectivity. Furthermore, she shall pay the company an amount that is equivalent to her accumulated salary during her employment in the cafe.

That's unfair! Bakit ko naman ibabalik sa kanila ang pinaghirapan kong pera? I knew they would include suspicious provisions in the contract!

At heto pa:

20. By enlisting to the part-time job program, the employee agrees to undergo detective training. Her refusal to submit herself to this provision is tantamount to termination of the contract.

I wonder kung lahat ng mga part-timer — kung meron mang nauna sa akin — ay sumailalim din sa kanilang training program. Pinag-isipan ko nga kagabi kung para saan ba talaga ang condition na 'yon. It surely did not make any sense. Serving tea and solving cases weren't the same thing.

Baka pwede ko naman silang pakiusapan. Itinaas ko ang aking kanang kamay. "I have a question sa number—"

Ngunit natigil ako nang mabasa ang pinakahuling item.

"The terms and conditions stated in the contract are non-negotiable."

Ang ibig sabihin, hindi ako pwedeng makipag-bargain sa kanila sa kahit anong provision dito. Oo, may mga nakasaad sa kontrata na hindi ako sang-ayon, but seeing the stated monthly salary, I was being tempted to sign it.

I repeatedly pressed the tip of my pen as I stared at the "signature over printed name" blank. Kapag pinirmahan ko na 'to, wala nang urungan. Parang nakatali na ako rito sa cafe for three months.

Kahapon, hirap na hirap akong maghanap ng part-time job. Dumating pa nga sa punto na kahit anong trabaho, basta marangal, papatulan ko na. Ngayong nasa harapan ko na ang solusyon, tila may agam-agam sa isipan ko.

Hay, bahala na nga! I wrote my name in all caps before putting my signature on top of it. Mabilis na hinablot ni Sigmund mula sa kamay ko ang kontrata at sinuri ang parteng may lagda ko.

MORIARTEATahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon