Khái niệm về đầu tư

4.9K 0 0

Đầu tư là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính nguồn lực về vật chất và trí

tuệ để sản xuất và kinh doanh trong một thời gian tương đối dài nhằm thu về lợi

nhuận và lợi ích kinh tế xã hội

Khái niệm về dự án đầu tư

Dự án đầu tư là một tập hợp các đề xuất có lien quan đến việc bỏ vốn ra để đầu

tư của các nhà đầu tư . các nguồn vốn này được sử dụng để tạo mới , mở rộng

hoặc cải tạo một đối tượng nào đó nhằm mục đích đem lại sự tang trưởng cả về

mặt số lượng và chất lượng của sản phầm hay dịch vụ được tạo ra trong dự án.

Khái niệm thẩm định dự án đầu tư

Thẩm định dự án đầu tư là việc tổ chức xem xét một cách tổng quát khách quan ,

khoa học các nội dung cơ bản của dự án -nhằm đưa ra quyết định phù hợp với mục tiêu của công việc thẩm định

Khái niệm về đầu tưRead this story for FREE!