Prologue

16 1 0
                  

Dahil sa maling akala gumulo buhay ko....


Dahil sa maling akala maraming nagbago.....

Dahil sa maling akala di ko akalaing sasaya din ako....

Dahil sa maling akala di ko inaasahang mahuhulog ako sa taong kinakainisan ko....

(A/N:Pasensya napo kung Maikli lang yung Prologue by the way this is my first story,enjoyyyyy) 

Maling AkalaWhere stories live. Discover now