10/ Trình bày những chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

2.8K 0 0

Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa

a) Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa

b) Hoàn thiện thể chế về sở hữu và các thành phần kinh tế, loại

hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh

c) Hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và

phát triển đồng bộ các loại thị trường

d) Hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công

bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường.

e) Hoàn thiện thể chế về vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của

Nhà nước và sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

10/ Trình bày những chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủĐọc truyện này MIỄN PHÍ!