Trình bày nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng HCM

9.4K 1 0

Trình bày nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng HCM

I/.Khái niệm tư tưởng HCM:

- ĐH toán quốc lần thứ 9 khẳng định, TT HCM là hệ thống quan điểm toàn diện về 1 vấn đề cơ bản của CMVN , là kết quả của sự vận dụng và ptriển của CN MAc - LêNin vào điều kiện cụ thể ở nước ta . Đó là tư tưởng về GP dân tộc , GP giai cấp , GP con ng gắn với độc lập tự do của d/tộc với CNXH, kệt hợp sức mạnh dtộc với sức mạnh thời đại

- Từ khẳng định trên của Đảng, các nhà KH , các nhà nghiên cứu lý luận đã bước đầu đưa ra định nghĩa về TT HCM là một hệ thống toàn diện và sâu sắc về những vẫn đề cơ bản của dân tộc Vn từ CM dân tộc dân chủ nhân dân đến CM XHCN, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và ptriển CN Mac - Lenin vào điều kiện cụ thể của nước ta , là sự kết tinh những tinh hoa dtộc và trí tuệ thời đại nhằm GP dân tộc, GP GC và GP con HCM.

II/.Nguồn gốc hình thành Tư tưởng HCM

Bất cứ một TT nào cũng phải có nguồn gốc, cơ sở hình thành, đó chính là tuân theo qui luật hình thành TT từ ít đến nhiều, từ hình thức đến nội dung, bản chất. Vì vậy, TTHCM cũng ko nằm ngoài qui luật đó.

1.Truyền thống tốt đẹp của dân tộc:

- Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước được hình thành từ rất sớm và trở thành một tính chất của mọi HCM dân Việt và đây là một yếu tố quan trọng nhất để Nguyễn Tất Thành đi vào con đường cách mạng (Lòng yêu nước là cái vốn có của HCM dân Việt. Vấn đề đặt ra là Đảng phải khơi gợi).

- Cho đến nay, mọi thắng lợi của cách mạng Vn kể cả thắng lợi công cuộc đổi mới đều có cội nguồn từ lòng yêu nước, với học thuyết được du nhập vào Vn đều phải thông qua lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước của HCM dân Việt.

- Truyền thống đoàn kết, đoàn kết là sự gắn bó hợp tác với nhau để tạo nên sức mạnh. Truyền thống đoàn kết được hình thành cùng với sự hình thành của dân tộc Việt và cũng là cội nguồn của sức mạnh dân tộc Việt. Có 4 hình thức đoàn kết cơ bản:

+ Đoàn kết gia đình

+ Đoàn kết trong cộng đồng và dòng họ

+ Đoàn kết trong cộng đồng làng xã.

+ Đoàn kết quốc gia dân tộc thể hiện ở chỗ: Có tính nội dung, có văn hóa chung và có ngày giỗ tổ chung (10/3. âm lịch)

- Truyền thống nhân văn nhân ái quý trọng con HCM, hướng con HCM vào làm điều thiện, đồng thời xử lý tinh tế các mối quan hệ, gia đình, vợ chồng, anh em, họ hàng và đề cao tình nghĩa, quy tắc ứng xử trong xã hội. Do đó HCM Việt sống tình cảm hơn, nhân nghĩa hơn, thôngminh hơn.

- Trong lối sống của HCM Việt: giản dị, khiêm nhường, cởi mở và đặc biệt không cực đoan, cố chấp. Vì vậy có thể tiếp thu những cái hay, cái tốt, cái đẹp của dân tộc khác.

- Truyền thống văn hiến: Văn hiến là sự kết hợp nhuần nhuyễn của 3 yếu tố sau đây. Tri thức, đạo đức, cái đẹp.

- Dân tộc Việt có khả năng học, hiếu học, coi trọng sự học, luôn luôn tôn vinh những HCM học cao, đỗ đạt.

2.Tinh hoa nhân loại:

Trình bày nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng HCMĐọc truyện này MIỄN PHÍ!