PAGHIHINTAY

879 31 4
                  

Kasabay ng pagkabagabag ay ang paghihintay

Di alam kung kaytagal ika’y mawawalay.

Ngunit kailangan pa bang ipilit na ako ay maghintay?

Kahit alam kong sa huli ako lang ang malulumbay.

Hindi ba kayang ipaglaban ang pusong natitigang?

Dahil sa tingin ko ako'y para ng mabubuwang.

Pagod na ang aking isip sa kung ano ang dapat gawin

Ang gusto lang namang mangyari ako’y iyo ding mahalin.

Bakit ba ako napasok sa gantiong sitwasyon?

Sana’y pumili ang pag-ibig ng tamang panahon.

Na isang matamis na oo ang iyong itutugon

Para naging mas masaya di gaya ng kahapon.

Hindi mo ba kayang siya ay kalimutan

At ang aking pag-ibig iyo ng pagbigyan?

Ako'y nagsusumamo na iyong pakinggan

Dahil ikaw sinta ay iibigin magpakailanman.

Poem CollectionWhere stories live. Discover now