CHƯƠNG V:RA QUYẾT ĐỊNH

6.7K 3 2

Các nhà quản trị thường xuyên phải ra quyết định. Ra quyết định tốt là một năng lực chính yếu của một quản trị viên giỏi vì các quyết định xác định cách mà một tổ chức giải quyết các vấn đề của nó, cách phân bổ nguồn lực và phương thức thành đạt mục tiêu của nó.

Ngoại trừ các tình huống mang tính rủi ro thì các quản trị viên và các nhân viên khi ra quyết định đều sử dụng một tiến trình với các thành tố tương tự nhau. Họ phải xác định vấn đề, thu thập thông tin, xác định và đánh giá các phương án, và lựa chọn một phương án để thực hiện.

I. TIẾN TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH

Một quyết định là một phương án được lựa chọn trong số các phương án hiện có. Ra quyết định là một tiến trình xác định các vấn đề hay cơ hội và giải quyết chúng. Hình V-1 mô tả tổng quát tiến trình ra quyết định và tiến trình này cũng có thể được sử dụng để mô tả cả quyết định cá nhân và quyết định nhóm.

Xác định vấn

đề

Xác định các tiêu chuẩn quyết định

Phân bổ trọng số cho các tiêu chuẩn

Phát triển các

giải pháp

Phân tích các giải pháp

Đánh giá tính hữu hiệu của quyết định

Thực thi giải

pháp

Lựa chọn một

giải pháp

Hình V-1: Tiến trình ra quyết định1

1. Xác định vấn đề

Tiến trình ra quyết định bắt đầu với việc xác định một vấn đề (bước 1) hoặc cụ thể hơn là sự khác nhau giữa trạng thái hiện tại và mong muốn của sự việc.1 Đôi khi bước này chúng ta có thể hiểu là xác định nhu cầu của việc ra quyết định.

Việc nhận dạng và chẩn đoán vấn đề liên quan tới các năng lực của các nhà quản trị được đề cập trong chương I (cụ thể là năng lực hoạch định và điều hành). Các năng lực này đề cập đến các khía cạnh sau đây: nhận biết trước, làm rõ và kết hợp lại.

Việc nhận biết trước liên quan đến việc xác định và kiểm soát hàng loạt các tác động từ môi

trường bên trong và bên ngoài.

Việc giải thích rõ đòi hỏi sự đánh giá các nhân tố và xác định các nguyên nhân của vấn đề,

không nên chỉ đơn thuần xác định triệu chứng của vấn đề đó.

Sự liên kết giải thích rõ mối liên hệ giữa hiện tại với mục tiêu mong đợi của các bộ phận nói

riêng hoặc của tổ chức nói chung.

CHƯƠNG V:RA QUYẾT ĐỊNHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!