Chapter 3.2

10.4K 437 24

A.N.

Nakakakulo ng dugo si Nathan :D Siguradong dadami na ang bashers niya.

Enjoy reading guys!

_______________


Chapter 3.2

Nang makalabas si Maureen ay binalingan ni Nathan ang ina, hindi niya palalampasin ang ginawa nito. "I wont be surprised if all the employees here will not respect me."


"Nathaniel! Sa tingin mo ba kung tuluyan mong pinaalis ang magaling na assistant ng kapatid mo makukuha mo ang respeto ng mga tao rito sa kumpanya? I did some research about her and she's one of the most dedicated employees of your sister. Imagine even until late at night she's still working...then without any consideration you'll terminate her from her position. What kind of an employer are you?" Nakapamewang na hinarap ni Marian ang anak.Napahawak na lamang ng noo si Nathan. Ngayon lamang nangyari ito na may kinampihang empleyado ang ina at hindi lamang basta kinampihan pinahiya pa siya sa harap nito.


"Mommy, let's stop this argument." Tila pagod na pahayag ni Nathan.


"Siguraduhin mo lang na wala kang pinaplanong kalokohan kay Miss Saavedra. I know you son." May pagbabantang paalala ng ginang.


"Okay fine! Hindi ko pakikialaman ang assistant ni Margarette pero siguruhin lang niya na habang ako ang overseer ng Blue Harbor ay wala siyang kapalpakan na gagawin or else I'll fire her immediately."


Nagpakawala ng mahinang tawa si Marian. "Anak, gusto mong mawalan ng trabaho si Maureen para ba sa Sarmiento Corporation siya magtrabaho? At ng sa ganun din ay araw-araw mo siyang makikita." May bahid ng pang-aasar si Marian ng muling magsalita.


"You're impossible mom! Dapat pala naging romance writer ka hindi isang businesswoman. Masyadong malawak ang imagination mo." Naiiling na pahayag ni Nathan habang panay ang buklat niya sa mga folders na nasa ibabaw ng mesa.


"I like her for..."


"Mommy, don't you dare meddling with my personal life. I don't like to remind you about your experience with lolo Emmanuel and I'm sure you don't want to be like your heartless father."


"Hey! You're so affected with Maureen. I've only said I like her, that's all." Pagpapalusot ni Marian. At ng walang makuhang reaksiyon sa anak ay iniwan na niya ito. Kailangan na rin niyang magpahinga dahil nagsisimula ng sumakit ang ulo niya.


Nakahinga naman ng maluwag si Nathan ng iwan na siya ng ina. Ito ang hinihintay niyang pagkakataon upang muling komprontahin si Maureen. Ipapaintindi niya rito kung saan lulugar sa kumpanya.


"Helen, call Miss Saavedra. I want to talk to her." Puno ng awtoridad ang tinig niya habang kausap ang sekretarya sa intercom.


Nagmamadali namang pinuntahan ni Helen sa puwesto si Maureen. "Maureen, our hot boss needs you." Kinindatan pa niya ito bago muling tumalikod.


Naitirik ni Maureen ang mga mata, parang nakikita na naman niya na sesermonan siya nito. "Hot boss? You should say beast boss." Nakasimangot niyang tugon kay Helen. Nang mawala sa paningin niya ang sekretarya ng boss ay nagmamadali niyang hinamig ang sarili at dumiretso na sa opisina ni Margarette. Kumatok muna siya ng dalawang beses bago pinihit ang seradura. Inabutan niyang seryosong nagbabasa ng mga reports si Nathan. Ilang segundo niyang pinagmasdan ito, naiinis siya sa sarili dahil sa kabila ng kagaspangan ng pag-uugali nito ay nandun pa rin ang iniingatang damdamin niya para rito. Nang mag-angat ng ulo si Nathan ay nagtama ang kanilang paningin biglang bumalik sa reyalidad ang isip niya."You have that habit Miss Saavedra. Sa tingin ko sanay na sanay kang tumunganga." Mapang-uyam na pahayag ni Nathan.


Huminga ng malalim si Maureen upang pakalmahin ang sarili, kailangan niyang maging mahinahon dahil sa ngayon ay hindi pa niya kayang mawalan ng trabaho.


"Gusto mo raw akong makausap." Pormal na turan ni Maureen.


"I just want to warn you Miss Saavedra that you're under observation kahit nakuha mo ang simpatiya ni mommy. Hindi ako magdadalawang isip na patalsikin ka rito kapag hindi ko nagustuhan ang trabaho mo." Nasisiyahan si Nathan sa nakikitang reaksiyon sa magandang mukha ng dalaga. Agad niyang nahulaan na takot itong mawalan ng trabaho.


Lumapit si Maureen sa harap ng mesa at kahit hindi pa siya pinapaupo nito ay umupo na siya. Buong tapang na sinalubong niya ang mga titig nito bago nagsalita. "Mr. Sarmiento, please don't judge me for being late this morning. I can prove it to you that I deserve my position." Pagpapakumbaba niya.


Nathan was nodding while staring at her intently. "So, you mean I will be satisfied with your performance?" Makahulugan niyang tanong dito.


"Yes, sir." Mabilis na tugon ni Maureen.


"How about your performance on my bed? Do you think you can satisfy me?" Nakangisi si Nathan habang nagsasalita.Mabilis na napatayo si Maureen. Pulang-pula ang buong mukha niya dahil sag alit. "You beast!" Ang tanging nasabi na lamang niya at nagmamadaling lumabas ng opisina. Narinig na lamang niya ang malakas na halakhak ng binata. Sa tingin niya ay kailangan niyang tawagan si Margarette upang personal ng magpaalam dito. Sasabihin niya rin sa boss ang ginawang pambabastos ng kapatid sa kanya.

_____________


Deal with the MillionaireWhere stories live. Discover now