Chapter 2.2

10.5K 408 8

Chapter 2.2

Pagpasok ni Muareen sa opisina ay naabutan niyang panay ang bulungan ng mga kasamahan niya at mahahalata sa mukha ng mga ito ang excitement. Nilapitan niya ang mga ito at nakangiting nagtanong.


"What's going on here guys?"


"Oh my god, Maureen! I think, I already found my man of my dream." Tila nangangarap na tugon ni Irene isa itong Canadian pero ang lola nito ay isang pinay kaya siguro magkasundo sila nito dahil kahit paano ay may dugong pinoy pa ring nananalaytay sa ugat nito.


"Man of your dream?" I think, I heard that last week when you met our new client from Arizona. So... you should say men of your dream." Pang-iinis niya rito habang naiiling na tinalikuran ang mga kasamahan. Marami siyang aasikasuhing trabaho sa araw na ito kaya wala siyang oras na makipaglokohan.


"You're so sungit! Baka kapeg nekita mo siya you'll beg to make love to you." Nakangiting na tugon ni Irene sa baluktot nitong tagalog. Sinabayan niya pa sa paglalakad si Maureen at panay ang pang-aasar niya rito.


Pinandilatan ito ni Maureen. "Will you please stop that. I just want to remind you our working hours." Sa halos ilang linggo na niyang pagtatrabaho sa Blue Harbor ay napag-aralan na niya ang ugali ng mga kasamahan. Palibhasa halos karamihan ng mga empleyado ay babae kaya hindi nakakaligtas ang mga guwapo nilang kliyente. Nang mapatapat siya sa kanyang puwesto ay maingat niyang inilapag ang hawak na kape at ng akmang uupo na siya ay siya namang dating ng secretary ng boss niya.


"Good morning, Maureen." Masayang bungad nito.


"Morning, Helen. How are you?" Nakangiti niyang tugon dito.


"I feel ecstatic and I think starting today I couldn't perform my duty well. I just want to stare at him all day. He's so yummy!" Napahagikgik pa ito sa huling sinabi.


Napakunot ang noo ni Maureen, hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito at wala siyang panahon para alamin pa ang pinagsasabi ng kaharap dahil masyadong maraming trabahong dapat pagtuunan ng kanyang atensiyon. "Do you need something from me?" Muling baling niya rito, hindi naman pupunta ito sa pwesto niya kung wala itong kailangan.


"Oh boy! I almost forgot." Natampal pa nito ang kanyang noo bago muling nagsalita. "Our lady boss is looking for you." Pagkasabi nito ay nagmamadali ng umalis.


Hindi maiwasan ni Maureen na mangiti sa naging reaksiyon ni Helen parang biglang nataranta ito pagkaalala s iniutos ng boss nila.


Sa loob naman ng opisina ni Margarette ay nagtatalo silang magkapatid. Hantarang ipinapakita ng kanyang kuya ang pagkainis nito sa kanyang assistant at ang ipinagtataka niya ay wala naman itong dapat ikainis.


"Bakit hinahayaan mong abusuhin ka ng empleyado mo?"


"Kuya, kanina ko pa ipinapaliwanag sa'yo na late ng umuwi si Maureen kagabi dahil may mga tinapos siyang trabaho. I'm not like you...I'm not a slave driver, I consider my employees situation." Malapit ng maubos ang pasensiya ni Margarette sa nakatatandang kapatid.


Tumayo si Nathan sa harap ng kapatid. "If you want to be a successful businesswoman you should be like me. Hindi ako kayang paikutin ng mga empleyado ko. Yes, I understand that she worked until midnight but that's part of her job and the company paid her for..."


"Kuya, naman...kung alam ko lang na mag-aaway tayo dahil sa assistant ko sana hindi na lang kita pinilit na pumunta rito." Napahawak pa sa noo si Margarette. Napapagod na siyang magpaliwanag dito, kahit anong sabihin niya ay lagging may pangontra ito.


"Hey, young lady hindi ako nakikipag-away sa'yo tinuturuan lang kita kung paano makitungo sa mga empleyado mo. You need to be firmed with your company policy; if the working hour is from 9:00 AM to 6:00 PM all your employees should be here before or exactly 9:00 o'clock. Kung sa oras ay hindi sila makakasunod huwag ka ng umasa na masusunod pa ang ibang rules and regulations ng kumpanya mo."


"You're impossible, kuya!" Tanging nasabi na lamang ni Margarette bago napatingin sa orasan. Any moment, Maureen will be here and she could already imagine the scene later. Naputol lang ang pagtatalo nila ng may kumatok, bumungad ang nakangiti niyang secretary.


"Ma'am , Maureen is here." Pag-aanunsiyo ni Helen.


Nang makapasok si Maureen sa opisina ng boss ay hindi niya inaasahan ang madadatnan g bisita. Ilang Segundo rin siyang natigilan habang titig na titig kay Nathan Sarmiento na buong tikas na nakatayo sa gitna. Kung hindi pa niya narinig na binanggit ni Margarette ang pangalan niya ay hindi pa siya matatauhan.


"Good morning, ma'am... G-good morning, sir." Alanganin niyang bati sa dalawa.


"Maureen, mabuti dumating ka na. I have an emergency meeting with one of our suppliers. Ikaw na ang bahalang mag-orient kay kuya tungkol sa mga transactions natin." Nagmamadaling dinampot ni Margarette ang kanyang shoulder bag at bago tuluyang umalis ay hinarap nito ang kapatid. "Kuya, didiretso na ako sa airport mamaya and be good to Maureen, huwag mo siyang pahihirapan." Bilin niya rito bago tinapunan ng makahulugang tingin.


Si Maureen naman ay halos hindi makahinga sa bilis ng tibok ng kanyang puso habang nakatingin kay Nathan. Ngayon niya napagtanto na ganito pala ang pakiramdam kapag kaharap mo na ang lalaking pinapangarap.

____________


Deal with the MillionaireWhere stories live. Discover now